YouTube Facebook RSS Reset

Một số tính chất riêng của Este

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net - 

Download

Một số tính chất riêng:

1. Este của axít fomic: HCOOR có tính chất của một anđêhít. 

2. Este của phenol bị thuỷ phân trong môi trường kiềm không tạo ra rượu. Ví dụ: 

CH3COOC6H5 + 2 NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O 

3. Este của các rượu không bền thuỷ phân tạo ra anđêhít hoặc xeton. Ví dụ: 

CH3COOCH=CH2 + H2O → CH3COOH + CH3CHO 

4. Este không no có phản ứng cộng và trùng hợp như hiđrôcacbon không no. Ví dụ phản ứng điều chế thuỷ tinh hữu cơ: 

n CH2=C(CH3)–COOCH3 → Plexiglas 

Đây là phản ứng trùng hợp với điều kiện về nhiệt độ, xúc tác thích hợp cùng áp suất cao.

 

Download

No comments yet.

Leave a Comment