YouTube Facebook RSS Reset

Tổng hợp các dạng bài hóa thi đại học và cách giải nhanh

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – Giới thiệu các bạn các dạng toán và cách giải cho thi trắc nghiệm.

 - Download

MỤC LỤC

 

LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………. 1

DẠNG I : VIẾT ĐỒNG PHÂN …………………………………………………………………………. 2

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….. 2

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….. 2

DẠNG II :  BÀI TOÁN ĐỐT CHÁY …………………………………………………………………. 5

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….. 5

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….. 5

DẠNG III : BÀI TOÁN POLIME …………………………………………………………………….. 7

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….. 7

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….. 7

TRONG GIẢI BÀI TẬP…………………………………………………………………………………… 9

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….. 9

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….. 9

DẠNG V :  BÀI TOÁN VỀ PHẢN ỨNG GIỮA HIĐRO …………………………………….11

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….11

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….11

DẠNG VI : DÙNG KẾT QUẢ ĐÊ THỬ ……………………………………………………………15

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….15

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….15

DẠNG VII : DẠNG BÀI TẬP THEO………………………………………………………………..17

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….17

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….17

DẠNG VIII : BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI ..18

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….18

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….18

DẠNG IX : DẠNG TOÁN TỶ LỆ …………………………………………………………………….23

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….23

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….23

DẠNG X : DẠNG TOÁN QUI VỀ CHẤT, CHỌN CHẤT …………………………………..25

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….25

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….25

DẠNG XI : BÀI TOÁN ĐỒNG DẠNG ……………………………………………………………..28

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….28

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….28

DẠNG XII : DẠNG BÀI TẬP SỬ DỤNG  NGUYÊN LÝ NGƯỢC………………………30

I.MỘT SỐ LƯU Ý ……………………………………………………………………………………….30

II.BÀI TẬP ………………………………………………………………………………………………….30

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN III NĂM 2010 …………………………………………………….33

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu từ câu 1 đến câu 40) ………..33

II. PHẦN RIÊNG [10 câu] …………………………………………………………………………….36

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LỚP 12 – LẦN 3 – MÔN HÓA HỌC  -NĂM 2010 THPT

CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN – QUẢNG TRỊ ………………………………………………………39

TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………..40

MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………41

 

 - Download


Download

- Download

No comments yet.

Leave a Comment