YouTube Facebook RSS Reset

CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH MÔN HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC – ĐÃ RÚT GỌN

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH  MÔN HÓA ÔN THI ĐẠI HỌC – ĐÃ RÚT GỌN

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

CÁC CÔNG THỨC GIẢI NHANH

 

1. Tính lượng kết tủa xuất hiện khi hấp thụ hết  lượng CO2 vào dd chứa hỗn hợp NaOH và Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2:

nCO3- = nOH- nCO2

So sánh với nBa2+ hoặc nCa2+ để xem chất nào phản ứng hết

(Đk:nCO3-<nCO2)
2. Tính VCO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) nCO2 = nktủa

+) nCO2 =  nOH- nktủa

3. Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Al3+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) nOH- = 3nktủa

+) nOH- = 4n Al3+ nktủa

4. Tính Vdd HCl cần cho vào dd Na[Al(OH)]4 (hoặc NaAlO2) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) nH+ = nktủa

+) nH+ = 4nNa[Al(OH)]4- 3nktủa

5.Tính Vdd NaOH cần cho vào dd Zn2+ để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu:

+) nOH- = 2nktủa

+) nOH- = 4nZn2+ 2nktủa

6. Tính pH của dd axit yếu HA:

pH =  (log Ka + logCa) hoặc pH = log( aCa)

 (Với a là độ điện li của axit trong dung dịch.)
? Lưu ý: công thức này đúng khi Ca không quá nhỏ (Ca > 0,01M)

 

 

7. Tính pH của dd hỗn hợp gồm axit yếu HA và muối NaA:

pH = (log Ka + log  )

                  ( Dd trên được gọi là dd đệm)


8. Tính pH của dd axit yếu BOH:

pH = 14 + (log Kb + logCb)

9. Tính hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 :

(Tổng hợp NH3  từ hỗn hợp gồm N2 và H2 với tỉ lệ mol tương ứng là 1:3)

H% = 2 2

(Với X là tỉ khối ban đầu và Y là tỉ khối sau)

? Lưu ý: % VNH3 trong Y được tính:

%VNH3 =  1

            Nếu cho hỗn hợp X gồm a mol N2 và b mol H2 với b = ka ( k ³ 3 ) thì:     

 = 1 – H%( )

II.PHẦN HỮU CƠ:

1. Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken:

Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n và H2 (tỉ lệ 1:1) được hỗn hợp Y thì hiệu suất hiđro hoá là:

H% = 2 – 2

2. Tính % ankan A tham gia phản ứng tách(bao gồm phản ứng đề hiđro hoá ankan và phản ứng cracking ankan:

Tiến hành phản ứng tách ankan A,công thức C2H2n+2 được hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì % ankan A đã phản ứng là:                            

A% =  – 1

3. Xác định công thức phân tử ankan A dựa  vào phản ứng tách của A:

Tiến hành phản ứng tách V(l) hơi ankan A,công thức C2H2n+2  được V hơi hỗn hợp X gồm H2 và các hiđrocacbon thì ta có:

MA =   MX

4.Tính số đồng phân ancol đơn chức no:      

Số đồng phân ancol CnH2n+2O = 2n-2

(1<n < 6)

 

5.Tính số đồng phân anđehit đơn chức no:  

Số đồng phân anđehit CnH2nO = 2n-3

                (2< n < 7)


6.Tính số đồng phân axit cacboxylic đơn chức no:  

Số đồng phân axit CnH2nO2 = 2n-3

          (2 <n < 7)


7.Tính số đồng phân este đơn chức no:       

Số đồng phân este CnH2nO2 = 2n-2

                                   (1 <n < 5)

 

8. Tính số ete đơn chức no:  

Số đồng phân ete CnH2nO = (n – 1)( n – 2)

(2 <n < 6)


9. Tính số đồng phân xeton đơn chức no:

Số đồng phân xeton CnH2nO = (n – 2)( n – 3)

(2 <n < 7)

 

 

10. Tính số đồng phân amin đơn chức no:

Số đồng phân amin CnH2n +3N =2n -1

                             (n < 5)


11. Tính số C của ancol no hoặc ankan dựa vào phản ứng cháy:

số C của ancol no hoặc ankan = 

12. Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol giữa ancol và O2 trong phản ứng cháy:

Giả sử đốt cháy hoàn toàn 1 mol ancol no, mạch hở A, công thức CnH2n +2Ox cần k mol thì ta có:

n = 

( x £  n )

 

13. Tính số liên kết π của hợp chất hữu cơ mạch hở A, công thức CxHy hoặc CxHyOz dựa vào mối liên quan giữa số mol CO2; H2O thu được khi đốt cháy A:

A là CxHy hoặc CxHyOz mạch hở,cháy cho nCO2 – nH2O = k.nA thì A có số π = k +1

? Lưu ý: Hợp chất CxHyOzNtClu có số πmax = .

14. Xác định công thức phân tử của một anken dựa vào phân tử khối của hỗn hợp anken và H2 trước và sau khi dẫn qua bột Ni nung nóng:

n = 

 (Phản ứng hiđro hoá)


? Lưu ý:        + M1 là phân tử khối hỗn hợp anken và H2 ban đầu.

                        + M2 là phân tử khối hỗn hợp sau phản ứng, không làm mất màu dd Br2.

                        + Công thức của ankin dựa vào phản ứng hiđro hoá là:                 

n =

 

No comments yet.

Leave a Comment