YouTube Facebook RSS Reset

10 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học trắc nghiệm

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn 10 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học trắc nghiệm

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Phương pháp 1.

ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG

Nguyên tắc của phương pháp này khá đơn giản, dựa vào định luật bảo toàn khối lượng: “Tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lượng các chất tạo thành trong phản ứng”. Cần lưu ý là: không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng cũng như phần chất có sẵn, ví dụ nước có sẵn trong dung dịch.

Khi cô cạn dung dịch thì khối lượng muối thu được bằng tổng khối lượng các cation kim loại và anion gốc axit.

Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp X nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu được 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B (đktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m.

A. 105,6 gam. B. 35,2 gam.     PC. 70,4 gam.  D. 140,8 gam.

Hướng dẫn giải

Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:

            3Fe2O3 + CO    2Fe3O4 + CO2             (1)

No comments yet.

Leave a Comment