YouTube Facebook RSS Reset

Chuyên đề ôn tập hóa lớp 12: tóm tắt lý thuyết

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Chuyên đề ôn tập hóa lớp 12: tóm tắt lý thuyết

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

CHUYÊN ĐỀ 1: DÃY ĐIỆN HOÁ – DÃY KIM LOẠI

I.  Dãy điện hoá kim loại :

 

K+     Ca2+    Na+     Mg2+     Al3+    Mn2+    Cr2+     Zn2+    Cr3+     Fe2+  Cr3+     

 

K      Ca      Na       Mg        Al       Mn       Cr        Zn       Cr       Fe     Cr2+

-2,93   -2,87   -2,71    -2,37    -1,66   -1,19    -0,91    -0,76   -0,74   -0,44   -0,41

 

Ni2+    Sn2+   Pb2+   2H+   Cu2+     Fe3+    Hg     Ag+   Hg2+   Pt2+   Au3+

 

            Ni       Sn     Pb       H2     Cu       Fe2+     Hg       Ag     Hg      Pt     Au

-0,26   -0,14  -0,13   0,00  +0,34  +0,771 +0,792  +0,8   +0,85  +1,2  +1,5

1. Nhận xét :

(1) Tính khử kim loại từ trái sang phải giảm

Mg  >  Al  >   Fe….

(2) Tính oxy hoá ion kim loại trái sang phải tăng

Mg2+  <  Al3+  <  Fe2+

2. Lưu Ý  :

Fe +     2FeCl3             ” 3FeCl2

Fe +    Fe2(SO4)3         ” 3FeSO4

Fe +   2Fe (NO3)3        ” 3 Fe(NO3)2

Fe +    FeCl2                     ” phải ứng không xảy ra

Fe +    FeSO4   ” phải ứng không xảy ra

Fe +    Fe (NO3)2         ” phải ứng không xảy ra

Cu +   2FeCl3   ” 2FeCl + CuCl2

Cu +   Fe2(SO4)3          ” 2FeSO4  + CuSO4

Cu +  2Fe (NO3)3        ” 2 Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2.

Cu +   FeCl2                ” phải ứng không xảy ra

Cu +   FeSO4   ” phải ứng không xảy ra

Cu +   Fe (NO3)2         ” phải ứng không xảy ra

II Dãy hoạt động kim loại:

K   Ca   Na   Mg   Al   Mn  Cr   Zn     Fe   Ni   Sn   Pb   H   Cu   Hg   Ag   Pt   Au

Li     Ba

5 kim loại không tác dụng HCl

HBr, H2SO4, H3PO4,RCOOH

5 kim loại + H2O ” Bazơ + H2

 

Kim loại + HCl ( HBr, H2SO4, H3PO4 )  “  Muối  + H2

Trừ Au,Pt tất cả KL còn lại đều tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc cho sp khử không giải phóng H2, với Fe thì cho hóa trị 3(muối sắt 3)

1. Có 5 Kim loại tác dụng H2O tạo bazơ + H2

K, Na, Ca, Ba.Li

K    + H2O ” KOH   +  1/2H2                               Na  + H2O ” NaOH  + 1/2 H2

Ca  + 2H2O ” Ca(OH)2 + H2                         Ba  + 2H2O ” Ba(OH)2 + H2

2. – Có 5 kim loại ( Cu, Hg, Ag, Pt, Au ) không tác dụng với dd HCl, HBr, H2SO4 loãng, H3PO4.

-  Kim loại trước H2 tác dụng với axit tạo muối và H2

3. Kim loại trước đẩy kim loại sau ra khỏi dd muối ( các KL phải từ Mg trở về sau)

No comments yet.

Leave a Comment