YouTube Facebook RSS Reset

CÁC BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn CÁC BÀI TẬP VỀ CÂN BẰNG  PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG HÓA HỌC

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Hoàn thành các phư­­ơng trình phản ứng sau:

 

1.      FeS2  +  O2    SO2↑    +     Fe2O3.

2.      Fe(OH)3       Fe2O3  +   H2O

3.     SO2  +   H2S       S↓  +  H2O

4.     Fe2O3   +   H2        Fe3O4   +  H2O

5.     FeS   +   HCl      FeCl2   +   H2S↑

6.     Fe(OH)2  +  O2 +    H2O     Fe(OH)3

7.     FeCl2 +   NaOH     Fe(OH)2↓ +     NaCl

8.     MnO2   +   HBr      Br2   +   MnBr2   +   H2O.

9.     Cl2   +   SO2   +   H2O      HCl    +     H2SO4.

10.   Ca(OH)2 +    NH4NO3     NH3   +    Ca(NO3)2   +    H2O.

11.   Ca(H2PO4)2    +    Ca(OH)2      Ca3(PO4)2   +    H2O.

12.   CxHy(COOH)2   +    O2      CO2   +    H2O.

13.   KHCO3   +    Ca(OH)2(d­)    K2CO3   +    CaCO3  +   H2O

14.   Al2O3   +    KHSO4       Al2(SO4)3   +    K2SO4   +    H2O.

15.    Fe2O3   +    H2   FexOy   +    H2O.

16.    NaHSO4  +  BaCO3    Na2SO4   +   BaSO4   +   CO2   +   H2O.

17.   H2SO4  +   Fe   Fe2(SO4)3   +   SO2   +   H2O.

18.    H2SO4   +   Ag    Ag2SO4   +   SO2   +   H2O.

19.     Ba(HCO3)2  +  Ca(OH)2    BaCO3   +   CaCO3   +   H2O.

20.    Fe2O3   +   HNO3     Fe(NO3)2   +   H2O

21.    FexOy   +   O2     Fe2O3.

22.    MnO2   +   HCl      MnCl2   +   Cl2   +   H2O.

23.    NaCl   +   H2O    NaOH  +   Cl2  +  H2.

24.    KMnO4   +   HCl     KCl  +   MnCl2   +   Cl2   +   H2O.

25.    KMnO4  +  NaCl  +  H2SO4    Cl2 +  H2O +   K2SO4 +   Na2SO4 +   MnSO4.

26.    Fe3O4   +   HCl   FeCl2  +  FeCl3   +   H2O.

27.    FeS2   +   O2     Fe2O3   +   SO2.

28.    Cu   +   H2SO4(đặc)   CuSO4   +   SO2   +   H2O.

29.    FexOy   +   CO     FeO   +    CO2.

30.    FexOy   +   Al     Fe   +    Al2O3.

31.    FexOy   +    H2SO4   Fe2(SO4)3  +   SO2   +   H2O

32.    FexOy    +    H2      Fe   +    H2O

33.    Al(NO3)3    Al2O3    +    NO2    +  O2

34.    FeSO4  +   H2SO4  +   KMnO4     Fe2(SO4)3  +   K2SO4  +   MnSO4  +   H2O

35.    KMnO4  +   K2SO3  +  H2O    MnO2  +   K2SO4  +   KOH

36.    SO2  +   KMnO4  +   H2O     MnSO4  +   K2SO4  +   H2SO4

37.    K2Cr2O7  +   H2S   +   H2SO4    Cr2(SO4)3  +   K2SO4  +   S  +  H2O

38.    K2Cr2O7  +   HBr    CrBr3  +   KBr  +  Br2  +   H2O

39.     K2Cr2O7  +   HCl    CrCl3  +   KCl  +  Cl2  +   H2O

40.     K2Cr2O7  +   SO2   +   H2SO4    Cr2(SO4)3  +   K2SO4  +  H2O

41.     S  +  HNO3     H2SO4  +    NO2  +      H2O

42.    P  +  H2SO4      H3PO4  +     SO2  +     H2O

43.     Fe3O4  +     HNO3    Fe(NO3)3  +  NO  +   H2O

44.    Al  +      HNO3(rất loãng)      Al(NO3)3  +     N2  +      H2O

45.     Al  +     HNO3(rất loãng)       Al(NO3)3  +     NH4NO3  +      H2O

No comments yet.

Leave a Comment