YouTube Facebook RSS Reset

BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE-LIPIT

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE-LIPIT

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

BÀI TẬP CHƯƠNG ESTE-LIPIT

A. CÁC DẠNG BÀI TẬP:

Dạng 1: Xác định este thông qua phản ứng đốt cháy

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este E thu được 6,16g CO2; 2,52g H2O. Xác định CTPT, CTCT, gọi tên E.

Bài 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một chất hữu cơ X cần 4,48 lít khí oxi (đktc) thu được CO2 và H2O với tỉ lệ số mol tương ứng là 1:1. Biết rằng X tác dụng với NaOH tạo ra 2 chất hữu cơ. CTCT của X là

A. HCOOC3H7               B. HCOOCH3                     C. CH3COOC2H5              D. C2H5COOCH3

Bài 3. Đốt cháy hoàn toàn 7,4g một este X thu được 13,2g CO2 và 5,4g H2O. Biết rằng X tham gia phản ứng tráng gương. CTCT của X là

A. HCOOC3H7               B. HCOOCH3                     C. CH3COOC2H5              D. C2H5COOCH3

Bài 4. Hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3,976lit khí oxi (đktc), thu được 6,38g CO2. Mặt khác X tác dụng với NaOH, thu được 1 muối và 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp. CTPT của 2 este trong hỗn hợp X là

A. C2H4O2 và C3H6O2                                                 B. C3H4O2 và C4H6O2

C. C3H6O2 và C4H8O2                                                  D. C2H4O2 và C5H10O2

Bài 5. Hỗn hợp Z gồm 2 este X và Y tạo bởi cùng 1 ancol và 2 axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX< MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí oxi (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. CT của este X và giá trị m tương ứng là

A. CH3COOCH3 và 6,7                                               B. HCOOC2H5 và 9,6

C. HCOOCH3 và 6,7                                                   D. (HCOO)2C2H4 và 6,6

Bài 6. Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và 2 axit cacboxylic. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, đơn chức ta thu được 1,8g H2O. Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp 2 este trên thu được hỗn hợp Y gồm 1 ancol và axit. Nếu đốt cháy ½ hỗn hợp Y thì thể tích CO2 thu được ở đktc là

A. 2,24l                           B. 3,36l                                C. 1,12l                              D. 4,48l

Dạng 2: Xác định este thông qua phản ứng thủy phân

Bài 1. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol este X thu được 3 mol khí CO2. Mặt khác khi xà phòng hóa 0,1 mol este trên thu được 8,2g muối chứa natri. CTCT của X là

A. HCOOC2H5               B. HCOOCH3                     C. CH3COOC2H5              D. CH3COOCH3

Bài 2. Thủy phân 1 este X có tỉ khối hơi đối với hidro là 44 thì được một muối natri có khối lượng bằng 41/44 khối lượng este. CTCT của este là

A. HCOOC2H5               B. HCOOC3H7                    C. CH3COOC2H5              D. CH3COOCH3

Bài 3. Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4g chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48l khí CO2 (đktc) và 3,6g H2O. Nếu cho 4,4g hợp chất X tác dụng với ddNaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8g muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là

A. isopropyl axetat          B. etyl propionat                  C. metyl propionat             D. etyl axetat

Bài 4. Cho 0,1 mol este A vào 50g dd NaOH 10% đun nóng đến khi este phản ứng hoàn toàn (các chất bay hơi không đáng kể). Dung dịch thu được có khối lượng 58,6g. Cô cạn dung dịch thu được 10,4g chất rắn khan. CTCT của A là

A. HCOOCH=CH2         B. CH2=CHCOOCH3         C. HCOOCH2CH=CH2    D. C2H5COOCH3

Bài 5. Xà phòng hóa hoàn toàn 22,2g hỗn hợp gồm 2 este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là

A. 400ml                         B. 300ml                              C. 150ml                            D. 200ml

Bài 6. Xà phòng hóa 8,8g etyl axetat bằng 200ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

A. 8,56g                          B. 3,28g                               C. 10,4g                             D. 8,2g

Bài 7. Este đơn chức X có tỉ khối hơi so với CH4 là 6,25. Cho 20g X tác dụng với 300ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 28g chất rắn khan. CTCT của X là

A. CH2=CHCH2COOCH3                                          B. CH2=CHCOOC2H5

C. CH3COOCH=CHCH3                                            D. C2H5COOCH=CH2

Bài 8. Xà phòng hóa hoàn toàn 1,99g hỗn hợp 2 este bằng dung dịch NaOH thu được 2,05g muối khan của 1 axit cacboxylic và 0,94g hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. CT của 2 este đó là

A. HCOOCH3 và HCOOC2H5                                    B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5

C. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7                           D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5

Bài 9. Thủy phân hoàn toàn 0,2 mol 1 este cần dùng vừa đủ 100g dd NaOH 24% thu được 1 ancol và 43,6g hỗn hợp muối của 2 axit cacboxylic đơn chức. Hai axit đó là

A. HCOOH và CH3COOH                                         B. CH3COOH và C2H5COOH

C. C2H5COOH và C3H7COOH                                   D. HCOOH và C2H5COOH

Dạng 3: Hiệu suất phản ứng este hóa – Hằng số cân bằng

Bài 1. Cho 3g axit axetic phản ứng với 2,5g ancol etylic (xúc tác H2SO4 đặc, t0) thì thu được 3,3g este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 70,2%                         B. 77,27%                            C. 75%                               D. 80%

Bài 2. Cho 6,6g axit axetic phản ứng với 4,4g hỗn hợp gồm ancol metylic và ancol etylic tỉ lệ 2:3 về số mol (xúc tác H2SO4 đặc, to) thì thu được a(g) hỗn hợp este. Hiệu suất chung là 60%. Giá trị của a là

A. 4,944                          B. 5,103                               C. 4,44                               D. 8,8

Bài 3. Người ta cho a mol axit axetic phản ứng với a mol ancol etylic. Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì hằng số cân bằng KC=4. Tỷ lệ % axit axetic chuyển hóa thành etyl axetat là

A. 60%                            B. 66%                                 C. 66,67%                          D. 70%

Bài 4. Khi thực hiện phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH, lượng este lớn nhất thu được là 2/3 mol. Để đạt hiệu suất cực đại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành phản ứng este hóa 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hóa thực hiện cùng nhiệt độ)

A. 0,342                          B. 2,925                               C. 2,412                             D. 0,456

B.BÀI TẬP TỔNG HỢP:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BµI TËP TR¾C NGHIÖM ESTE                                                                                                                                         

C©u 1. Ph¶n øng t­¬ng t¸c cña ancol vµ axit t¹o thµnh este cã tªn gäi lµ g× ?

A. Ph¶n øng trung hßa              B Ph¶n øng ng­ng tô               C. Ph¶n øng este hãa   D. Ph¶n øng kÕt hîp.

C©u 2. Ph¶n øng thñy ph©n este trong m«i tr­êng kiÒm khi ®un nãng ®­îc gäi lµ?

A. Xµ phßng hãa                                  B. Hi®r¸t hãa                           C. Crackinh                 D. Sù lªn men.

C©u 3. Metyl propion¸t lµ tªn gäi cña hîp chÊt nµo sau ®©y?

A. HCOOC3H7                         B. C2H5COOCH3                                                                 C. C3H7COOH                        D. C2H5COOH

C©u 4. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H6O2 khi thñy ph©n trong m«i tr­êng axit thu ®­îc ®imetyl xeton. CTCT thu gän cña C4H6O2  lµ c«ng thøc nµo ?

A. HCOO-CH=CH-CH3                     B. CH3COO-CH=CH2   C. HCOO-C(CH3)=CH        D.CH2=CH-COOCH3

C©u 5. Este ®ược t¹o thµnh tõ axit no , ®¬n chøc vµ ancol ®¬n chøc cã c«ng thøc cÊu t¹onh­ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?

A. CnH2n-1COOCmH2m+1                        B. CnH2n-1COOCmH2m-1                     C. CnH2n+1COOCmH2m-1  D. CnH2n+1COOCmH2m+1

C©u 6. Thñy ph©n este C4H6O2 trong m«i tr­êng axit th× ta thu ®­îc mét hçn hîp c¸c chÊt ®Òu cã ph¶n øng tr¸ng g­¬ng.VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña este cã thÓ lµ ë ®¸p ¸n nµo sau ®©y?

A. CH3-COO-H-CH=CH2        B. H-COO-CH2-CH=CH2          C. H-COO-CH=CH-CH3                 D. CH2=CH-COO-CH3

C©u 7. D·y chÊt nµo sau ®©y ®­îc s¾p xÕp theo chiÒu nhiÖt ®é s«i cña c¸c chÊt t¨ng dÇn?

A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH                     B.  CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5,

C. CH3CH2CH2OH , CH3COOH, CH3COOC2H5                    D. CH3COOC2H5 ,CH3CH2CH2OH , CH3COOH

C©u 8. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C4H8O2, khi thñy ph©n trong m«i tr­êng axit thu ®ùoc ancol etylic,CTCT cña C4H8O2

A. C3H7COOH             B. CH3COOC2H5                    C. HCOOC3H7                        D. C2H5COOCH3

C©u 9. §un 12 g axit axetic víi mét l­îng d­ ancol etylic (cã axit H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c). §Õn khi ph¶n øng dõng l¹i thu ®­îc 11g este. HiÖu suÊt cña ph¶n øng este hãa lµ bao nhiªu?

A. 70%                                     B. 75%                                                C. 62,5%                                 D. 50%

C©u 10. Hçn hîp gåm ancol ®¬n chøc vµ axit ®¬n chøc bÞ este hãa hoµn toµn thu ®ù¬c mét este. §èt ch¸y hoµn toµn 0,11g este nµy th× thu ®­îc 0,22 gam CO2 vµ 0,09g H2O . VËy c«ng thøc ph©n tö cña ancol vµ axit lµ c«ng thøc nµo cho d­íi ®©y?

A. CH4O vµ C2H4O2     B. C2H6O vµ C2H4O2   C.  C2H6O vµ CH2O2   D. C2H6O vµ C3H6O2

C©u 11. Khi ®un nãng 25,8g hçn hîp ancol etylic vµ axit axetic cã H2SO4 ®Æc lµm xóc t¸c thu ®­îc 14,08g este. NÕu ®èt ch¸y hoµn toµn l­îng hçn hîp ®ã thu ®­îc 23,4ml n­íc. T×m thµnh phÇn % hçn hîp ban ®Çu vµ hiÖu suÊt  cña ph¶n øng hãa este.

A. 53,5% C2H5OH; 46,5%CH3COOH vµ hiÖu suÊt 80%

B. 55,3% C2H5OH; 44,7%CH3COOH vµ hiÖu suÊt 80%

C. 60,0% C2H5OH; 40,0% CH3COOH vµ hiÖu suÊt 75%;

D. 45,0%C2H5OH;55,0% CH3COOH vµ hiÖu suÊt 60%;

No comments yet.

Leave a Comment