YouTube Facebook RSS Reset

Các dạng toán hữu cơ tổng hợp lớp 11 nâng cao

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Các dạng toán hữu cơ tổng hợp lớp 11 nâng cao

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Tài liệu gồm:Bài tập: hidrocacbon no,không no,thơm; dẫn xuất halogen ancol phenol;114 câu trắc nghiệm anđehit-xeton-axit cacboxylic, 100 câu trắc nghiệm dẫn xuất halogen-ancol-phenol;xác định CTPT hóa hữucơ   

BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Kiến thức cần nhớ:

I. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỐ:

1. Định lượng C và H:

Đốt cháy a(g) HCHC thu được

- Tính khối lượng các nguyên tố:

mC = 12= 12 mH = 2= 2

- Tính thành phần % khối lượng các nguyên tố:

%C = %H =

2. Định lượng N:

            mN = 28 %N =

3. Định lượng O:

mO = a – (mC + mH + mN) %O = 100% – (%C + %H + %N)

* Ghi chú:

- Nếu chất khí đo ở đkc (00C và 1atm):

- Nếu chất khí đo ở điều kiện không chuẩn:

P: Áp suất (atm)

V: Thể tích (lít)

R » 0,082

4. Xác định khối lượng mol:

            – Dựa trên tỷ khối hơi:

 Þ  Þ MA = MB.dA/B

Nếu B là không khí thì MB = 29 Þ M = 29.dA/KK

            – Dựa trên khối lượng riêng a(g/ml): Gọi V0 (lít) là thể tích mol của chất khí có khối lượng riêng a(g/ml) trong cùng điều kiện thì M = a.V0

            – Dựa trên sự bay hơi:Làm hóa hơi m(g) hợp chất hữu cơ thì thể tích nó chiếm V lít. Từ đó tính khối lượng của một thể tích mol (cùng đk) thì đó chính là M.

Hóa hơi Cùng điều kiện VA = VB              nA = nB

II. Xác định % khối lượng mỗi nguyên tố trong HCHC:

Dựa vào khối lượng hay (%) các nguyên tố.  (x, y, z, t nguyên dương)

hoặc  = a : b : g : d

No comments yet.

Leave a Comment