YouTube Facebook RSS Reset

Chuyên đề: sự điện ly

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Chuyên đề: sự điện ly

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

LÝ THUYẾT

I.                   CÔNG THỨC

 1. Công thức tính số mol.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 1. Công thức tính nồng độ.

(1)   Nồng độ phần trăm.

 

(2)   Nồng độ mol/l

 

(3)   Mối quan hệ giữa C và CM

 

 1. Qui tắc đường chéo.

(1)   Đối với nồng độ %.

 

(2)   Đối với nồng độ mol/l.

 

(3)   Đối với hỗn hợp.

II.                BẢNG TÍNH TAN

TT

Chất

Tan

Không tan

1 Axit Hầu hết H2SiO3
2 Bazơ NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 Hầu hết
3 Muối clorua Hầu hết AgCl, PbCl2
4 Muối sunfat Hầu hết BaSO4, PbSO4, CaSO4
5 Muối nitrat Tất cả  
6 Muối sunfua Muối của kim loại kiềm và amoni Hầu hết
7 Muối sunfit Muối của kim loại kiềm và amoni Hầu hết
8 Muối cacbonat Muối của kim loại kiềm và amoni Hầu hết
9 Muối photphat Muối của kim loại kiềm và amoni Hầu hết
10 Muối của kim loại kiềm và amoni Tất cả  

III.             SỰ ĐIỆN LY

 1. Sự điện li là gì?

Sự điện ly là quá trình phân li thành các ion.

 1. Chất điện ly là gì?

Những chất tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li.

 1. Axit, bazơ và muối là những chất điện li.
Chất điện li   Cation   Anion
Axit ® H+ + gốc axit
Bazơ ® Ion dương kim loại + OH-
Muối ® Ion dương kim loại + Gốc axit

IV.             PHÂN LOẠI CÁC CHẤT ĐIỆN LI

 1. Độ điện li

Độ điện li a của chất điện ly là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) và tổng số phân tử hoà tan (n0).

 

 1. Chất điện li mạnh và chất điện li yếu
  1. Chất điện li mạnh.

Là chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion.

Chất điện li mạnh có a = 1, đó là

-          Các axit mạnh: , HNO3, H2SO4, HCl, HBr, HI, HClO3, HClO4

-          Các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2

-          Hầu hết các muối.

-          Trong phương trình điện li dùng mũi tên một chiều.

 

Tổng quát:

Với n là số điện tích của A, m là số điện tích của B.

 1. Chất điện li yếu

-          Chất điện li yếu là chất khi tan trong nước chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử trong dung dịch.

-          Chất điện li yếu có 0 < a < 1

-          Chất điện ly yếu thường là:

Các axit yếu, như: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3

Các bazơ yếu: Bi(OH)2, Mg(OH)2

-          Trong phương trình điện li dùng mũi tên hai chiều.

Phương trình điện li HNO2:

=

Phương trình điện li H2S:

=

=

-          Sự điện ly của chất điện ly yếu là quá trình thuận nghịch. Cân bằng điện li cũng là cân bằng động

Ví dụ: Xét cân bằng:  =

Nếu tăng nồng độ H+ thì cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

-          Khi pha loãng dung dịch, độ điện li của các chất đều tăng.

V.                AXIT, BAZƠ VÀ MUỐI

 1. Định nghĩa theo thuyết A-rê-ni-ut

-          Axit là những chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

-          Bazơ là những chất khi tan trong nước cho ra anion OH-.

-          Hidroxit lưỡng tính là những hidroxit khi tan trong nước có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.

 1. Định nghĩa theo thuyết Bron-stêt.
 2. Axit là những chất nhường proton (H+)

-   Nếu M(OH)n là bazơ yếu thì Mn+ là axit: …

-   HSO4- là axit chứ không phải lưỡng tính.

-   Các oxit axit: CO2, SO3, SO2

 1. Bazơ là những chất nhận proton (H+)

-   Nếu HnA là axit yếu thì An- là một bazơ:

-     Các oxit hay hidroxit bazơ đều là bazơ.

 1. Chất lưỡng tính là chất vừa có khả năng cho vừa có khả năng nhận H+.

-   Các hidroxit lưỡng tính: Al(OH)3, Zn(OH)2

-   Muối axit của axit yếu: HCO3-, HS- H2PO3-

-   Một số chất khác như: H2O (NH4)2CO3, ure đều là chất lưỡng tính.

 1. Chất trung tính là chất, không có khả năng cho nhận H+

-   Gốc axit của axit mạnh đều là trung tính,

-   Ion kim loại của bazơ mạnh đều là chất trung tính.

 1. Hằng số phân li axit và bazơ
  1. Hằng số phân ly axit.

No comments yet.

Leave a Comment