YouTube Facebook RSS Reset

Ôn thi tốt nghiệp CHƯƠNG 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Ôn thi tốt nghiệp CHƯƠNG 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

CHƯƠNG 5

ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI     

 

LÝ THUYẾT

I. VỊ TRÍ VÀ CẤU TẠO

 Câu 1. (TN 2012) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

A. VIB                               B. VIIIB                        C. IA                               D. IIA

 Câu 2. (TN 2010) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:

A. ns2 np2                           B. ns2                                       C. ns1                                        D. ns2 np1

 Câu 3. (TN 2007) Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiếm (thuộc nhóm IA) là

A. 2                                    B. 3                                C. 1                                 D. 4

 Câu 4. (TN 2007) Cation M+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng 2s22p6

A. Na+                                          B. K+.                             C. Rb+.                            D. Li+.

 Câu 5. (TN 2007) Nguyên tử của nguyên tố Mg (Z = 12) có cấu hình electron là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s2                    B. 1s2 2p6 3s2 3p2           C. 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2      D. 1s2 2s2 2p6 3p2

 Câu 6. Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại kiềm thổ (thuộc nhóm IIA) là

A. 3                                    B. 1                                C. 2                                 D. 4

 Câu 7. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IA là

A. R2O3.                             B. RO2.                          C. R2O                            D. RO.

 Câu 8. Công thức chung của oxit kim loại thuộc nhóm IIA là

A. R2O.                              B. RO2.                          C. R2O3.                          D. RO

 Câu 9. Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z =11) là

A. 1s22s2 2p6.                     B. 1s22s2 2p6 3s2.            C. 1s22s22p63s1.               D. 1s22s22p6 3s2 3p1.

 Câu 10. Hai kim loại đều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là

A. Ca, Ba.                          B. Na, Ba.                      C. Sr, K.                          D. Be, Al.

 Câu 11. Hai kim loại đều thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn là

A. Be, Al.                          B. Sr, K.                         C. Na, K.                        D. Ca, Ba.

 Câu 12. Nguyên tử Fe có Z = 26, cấu hình e của Fe là:

A.[Ar ] 4s13d7.                  B. [Ar ] 3d6 4s2.                  C. [Ar ]3d7 4s1.                   D. [Ar ] 4s23d6.

 Câu 13. Nguyên tử Cu có Z = 29, cấu hình e của Cu là

A. [Ar ] 4s23d9.                  B. [Ar ] 3d9 4s2.                  C. [Ar ] 4s13d10.              D. [Ar ] 3d10 4s1.

 Câu 14. Nguyên tử Cr có Z = 24, cấu hình e của Cr là

A. [Ar ] 3d5 4s1.                       B. [Ar ] 4s13d5.              C. [Ar ]  3d4 4s2.                  D. [Ar ] 4s23d4.

 Câu 15. Nguyên tử Al có Z = 13, cấu hình e của Al là

A. 1s22s22p63s23p3.                B. 1s22s22p63s23p1.           C. 1s22s22p63s3.               D. 1s22s22p63s23p2.

 Câu 16. Tổng số hạt proton, notron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Nguyên tố đó là:

A. bạc                                B. đồng                          C. chì                              D. sắt

 Câu 17. Một nguyên tử có tổng số hạt cơ bản là 40. Đó là nguyên tử của nguyên tố nào sau đây?

A. canxi                             B. sắt                              C. nhôm                          D. bari

 

II. TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI – DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

 Câu 18. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?

A. nhôm                             B. bạc                             C. vàng                           D. đồng

 Câu 19. Kim loại nào sau đây dẻo nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Nhôm.                           B. Vàng.                         C. Đồng.                         D. Bạc.

 Câu 20.  (TN 2012) Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Vonfam.                        B. Đồng                         C. Sắt                              D. Crom

 Câu 21. Kim loại nào sau đây là kim loại mềm nhất trong tất cả các kim loại ?

A. Natri                              B. Xesi                           C. Kali                            D. Liti

 Câu 22. Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất trong tất cả các kim loại ?

            A. Sắt.             B. Đồng.         C. Kẽm.           D. Vonfam.

No comments yet.

Leave a Comment