YouTube Facebook RSS Reset

BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Có Đáp Án

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM Có Đáp Án

 

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

                                       BÀI TOÁN CO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 13,7.                         B. 5,3.                         C. 8,4.                            D. 15,9.

Bài 2: Hấp thụ hoàn toàn 5,6 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch KOH 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 20,0.                         B. 6,9.                         C. 26,9.                          D. 9,6.

Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch A. Cô cạn dụng dịch A thu được a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,4.                           B. 14,6.                        C. 4,0.                            D. 10,6.

Bài 4: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 400ml dung dịch KOH 1M, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 5,6.                          B. 20,7.                          C. 26,3.                         D. 27,0.

Bài 5: Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch NaOH 0,2M, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 2,92.                        B. 2,12.                           C. 0,8.                           D. 2,21.

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được y gam chất rắn khan. Giá trị của y là

A. 11,04.                     B. 2,24.                            C. 13,28.                       D. 4,22.

Bài 7: Cho 2,24 lít khí CO2 (đktc) đi qua 500ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,2.                          B. 8,4.                               C. 10,6.                         D. 5,3.

   Bài 8: Cho 8,96 lít khí CO2 (đktc) đi qua 300ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch Y. Khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch Y là

A. 40,0 gam.                  B. 55,2 gam.                     C. 41,4 gam.                D. 30,0 gam.

Bài 9: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 2M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 12,1.                         B. 10,1.                               C. 22,2.                        D. 21,1.

Bài 10: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch gồm NaOH 0,5M và KOH 0,5M, thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được a gam chất rắn khan. Giá trị của a là

A. 35,1.                          B. 15,3.                               C. 13,5.                        D. 31,5.

   Bài 11(CĐ-2012): Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?

A. 2,58 gam.                B. 2,22 gam.                      C. 2,31 gam.                D. 2,44 gam.

Bài 12: Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch gồm NaOH 0,2M và KOH 0,3M, thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 3,0.                          B. 2,0.                                  C. 1,5.                          D. 4,0.

Bài 13: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 0,75M, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 1,0.                         B. 7,5.                                  C. 5,0.                          D. 15,0.

Bài 14: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.                     B. 3,94.                               C. 19,7.                         D. 9,85.

   Bài 15(KA-07): Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2  (ở đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2  nồng độ a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,032.                        B. 0,048.                             C. 0,06.                              D. 0,04.

Bài 16: Hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít khí CO2  (ở đktc) vào 200 ml dung dịch Ca(OH)2  nồng độ x mol/l, thu được 1 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,3.                            B. 0,15.                               C. 0,6.                                D. 0,4.

   Bài 17(CĐ-2010): Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

A. 0,4M                        B. 0,2M                           C. 0,6M                        D. 0,1M

   Bài 18: Hấp thụ hoàn toàn 1,792 lít khí CO2 (đktc) vào 100 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M, thu được dung dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi, nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X là

A. 0,4M                        B. 0,15M                         C. 0,3M                        D. 0,6M

   Bài 19 : Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,01M thu được 1,5 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,336.                       B. 2,016.                         C. 0,336 hoặc 2,016.       D. 0,336 hoặc 1,008.

Bài 20: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 4 lít dung dịch Ba(OH)2 0,01M thu được 2,955 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,336.                       B. 0,672.                         C. 0,336 hoặc 1,456.       D. 0,672 hoặc 2,912.

Bài 21: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 200ml dung dịch gồm có NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,896.                          B. 1,792 hoặc 7,168.        C. 1,792.                        D. 0,896 hoặc 3,584.

   Bài 22: Cho V lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 300ml dung dịch gồm có NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M thu được 27,58 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 3,136.                          B. 10,304 hoặc 1,568.        C. 10,304.                        D. 3.136 hoặc 10,304.

Bài 23: Cho 3,36 lít khí CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn bởi 100ml dung dịch gồm NaOH 0,8M và Ba(OH)2 0,5M. Sau khi kết thúc phản ứng thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 5,91.                          B. 1,97.                                C. 3,94.                            D. 9,85.

   Bài 24(KA-08): Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít khí CO2  (ở đktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2  0,2M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị của m là

    A. 9,85.                          B. 11,82.                                    C. 17,73.                        D. 19,70.

   Bài 25(KA -09): Cho 0,448 lít khí CO2 (ở đktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0,06M và Ba(OH)2 0,12M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,940.                       B. 1,182.                          C. 2,364.                       D. 1,970.

   Bài 26 (KA -2011): Hấp thụ hoàn toàn 0,672 lít khí CO2  (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 2,00.                          B. 1,00.                          C. 1,25.                          D. 0,75.

   Bài 27: Hấp thụ hoàn toàn 0,448 lít khí CO2  (đktc) vào 1 lít dung dịch gồm NaOH 0,02M và Ca(OH)2 0,005M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 2,00.                          B. 1,00.                          C. 0,50.                          D. 0,75.

   Bài 28(KB-2011): Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm K2CO3  0,2M và KOH x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 1,6.                            B. 1,2.                            C. 1,0.                            D. 1,4.

   Bài 29: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít CO2  (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm Na2CO3  0,25M và KOH a mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch Ca(NO3)2 (dư), thu được 7,5 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 2,0.                            B. 1,2.                            C. 1,0.                            D. 1,4.

   Bài 30(KB-07): Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị 2, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

A. 6,3 gam.                    B. 5,8 gam.                    C. 6,5 gam.                    D. 4,2 gam.

   Bài 31: Nung 75 gam đá vôi (có chứa 20% tạp chất) ở nhiệt độ cao, rồi cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào 0,5 lít dung dịch NaOH 1,8M. Biết hiệu suất của phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%. Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 50,40 gam.                           B. 55,14 gam.             C. 53,00 gam                               D. 52,00 gam.

   Bài 32: Cho 10 gam hỗn hợp gồm KHCO3 và CaCO3 vào dung dịch HCl dư đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, rồi cho toàn bộ lượng khí thoát ra hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 19,70.                                 B. 39,40.                          C. 9,85.                                         D. 29,55.

No comments yet.

Leave a Comment