YouTube Facebook RSS Reset

Khử oxit kim loại bằng CO và H2

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Khử oxit kim loại bằng CO và H2

Download (DOC, 34KB)

——————————————————————

KHỬ KIM LOẠI BẰNG CO, H2

 

Bài 1: Cho V lít hỗn hợp khí ở đktc gồm CO và H2 phản ứng với lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO, MgO, FeO nung nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là

A. 0,560.              B. 0,448.              C. 0,112.              D. 0,224.

Bài 2: Để khử hoàn toàn 45 gam hỗn hợp X gồm CuO, FeO, Fe3O4, Fe2O3, Fe, và MgO cần dung vừa đủ 8,4 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn Y thu được sau phản ứng là

A. 39gam.            B. 51gam.             C. 24gam.             D. 42gam.

Bài 3: Trong bình kín chứa 0,5mol CO và m gam X gồm FeO, Fe3O4, Fe2O3 (trong đó số mol FeO bằng số mol Fe2O3. Đun nóng cho tới khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khí trong bình có tỉ khối so với  khí CO ban đầu là 1,457. Giá trị của m là

A. 16,8.                B. 21,5.                C. 22,8.                D. 23,2.

Bài 4: Cho 4,48 lít khí CO ở đktc đi từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8gam một oxit sắt đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với H2 bầng 20. Công thức của oxit sắt và thành phần phần trăm theo thể tích của khí CO2 trong hõn hợp khí sau phản ứng là

A. FeO; 75%.                 B. Fe2O ; 75%.    C. Fe2O3 ; 65%.    D. Fe3O4 ; 75%.

Bài 5: Cho 16,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe2O3, FeCO3 vào ống sứ nung nóng và dẫn từ từ 0,2 mol hỗn hợp khí Y gồm CO và H2 (dY/H2= 4,25) qua ống. Khí thoá ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy có 7 gam kết tủa và còn 0,06mol khí Z (dZ/H2= 7,5). Thành phần % số mol Fe2O3 trong X là (biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 16,67.              B. 27,77.              C. 55,56.              D. 35,80.

Bài 6: Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,04mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 đun nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm được 4,784 gam hỗn hợp chất rắn Y. Khí đi ra khỏi ống được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 0,046mol kết tủa. Tỉ lệ số mol của FeO và Fe2O3 trong X là

A. 1:1.                            B. 1:2.                            C. 1:3.                            D. 2:3.

Bài 7: Cho luồng khí CO vừa đủ đi qua ống sứ đựng m gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao, được 6,72 gam hỗn hợp X gồm chất rắn. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp này vào dung dịch HNO3 dư thu được 0,02mol NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 3,6.                            B. 8,2.                            C. 7,2.                            D. 6,8.

Bài 8: Cho dòng khí CO vừa đủ đi qua ống sứ đựng 0,12 mol hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 nung nóng, thu được 14,352 gam hỗn hợp rắn Y và 0,138mol CO2. Hoà tan hết Y vào dung dịch HNO3 dư thu được V lít khí NO(sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,224.              B. 0,672.              C. 2,285.              D. 6,857.

Bài 9: Nung hỗn hợp bột gồm 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với HCl dư thấy thoát ra V lít khí H2 ở đktc. Giá trị của V là

A. 7,84.                B. 4,48.                C. 3,36.                D. 10,08.

Bài 10: Trộn 0,81 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi đốt nóng trong  điều kiện không có không khí  được hỗn hợp X. Hoà tan hoàn toand X trong dung dịch HNO3 đun nóng thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

A. 0,224.              B. 0,672.              C. 2,24.                D. 6,72.

 

 

 

No comments yet.

Leave a Comment