YouTube Facebook RSS Reset

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( Đề 1)

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( Đề 1)

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA HỌC LỚP 8 ( Đề 1)

                                           THỜI GIAN: 45’ ( không kể thời gian phát đề)

I>Trắc nghiệm (2,0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái A hoặc B, C, D trước đáp án đúng

 Câu 1:  Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm?

A. KMnO4, KClO3                B. H2O, KClO3                 C. K2MnO4, KClO             D.  KMnO4, H2O

 Câu 2: Nhóm chất nào sau đây đều là oxit:

A. CaCO3, CaO, NO, MgO  B. ZnO, K2O, CO2, SO3    C. HCl, MnO2, BaO, P2O5               D. FeO, Fe2O3, NO2, HNO3

Câu 3: Thành phần không khí theo tỉ lệ thể tích là :

A. 21% khí nitơ, 78% khí oxi, 1% các khí khác              B. 21% các khí khác, 78% khí nitơ, 1% khí oxi.

C. 21% khí oxi, 78% khí nitơ, 1% các khí khác               D. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nitơ.

Câu 4: Nhóm chất nào sau đây đều là axit:

A: HCl, H2SO4, KOH, KCl                                            B. NaOH, HNO3, HCl, H2SO4

C: HNO3, H2S, HBr, H3PO4                                             D. HNO3, NaCl, HBr, H3PO4

Câu 5. Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng thế ?

A. CO2 + Ca(OH)2         CaCO3 +  H2O                     B. CaO +  H2O            Ca(OH)2

C. 2KMnO4  K2MnO4 + MnO2 + O2                    D. CuO + H2        Cu + H2O                                          

Câu 6 . Công thức hóa học của muối Natrisunphat là:

A: Na2SO3                             B: NaSO4                            C: Na2SO4                              D: Na(SO4)2

Câu 7 . Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch laø:

A. Soá gam chaát tan trong 1 lít dung dòch                     B. Soá gam chaát tan trong 100gam  dung dòch.

C.  Soá gam chaát tan trong 100gam  dung moâi.               D. Soá gam chaát tan trong 1 lít nöôùc.

Câu 8 . Noàng ñoä mol cuûa dung dòch coù chöùa 10 gam NaOH trong 500 ml dung dòch laø:

A. 0,5 M                             B. 1M                                C. 0,25M                          D. 0,1M.

 II> Tự luận: ( 8,0điểm)

Câu 1: ( 2,0 điểm) Sự cháy là gi? Sự oxi hóa chậm là gì? Lấy ví dụ cho mỗi loại.

Câu 2: ( 1,0 điểm) Hãy viết  phương trình hóa học thực hiện chuỗi sau:

                                            K → K2O → KOH.

Câu 3: ( 1,0 điểm) Kí hiệu sau đây cho biết điều gì?

S(20C) = 31,6g

Câu 4: ( 1,0 điểm) Từ muối NaCl, nước cất và những dụng cụ cần thiết hãy tính toán và giới thiệu cách pha chế 200g dung dịch NaCl 20%.

Câu 5: ( 3,0 điểm) Cho 6,5g Zn  phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl 1M .

a/ Viết  phương trình hóa học xảy ra.

b/ Tính thể tích khí Hthu được ở điều kiện tiêu chuẩn.

c/Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng

( Zn = 65; H = 1; Cl= 35,5; O =16; Na = 23)

 

 

************* Hết đề **************

No comments yet.

Leave a Comment