YouTube Facebook RSS Reset

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8 cấp huyện

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Tổng hợp đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 8 cấp huyện

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Đề 1

Câu II( 2 điểm).

Cho 4 chất rắn ở dạng bột : BaCO3 , Na2CO3, NaCl, K2SO4. Làm thế nào để phõn biệt được chỳng khi chỉ dựng nước và  dung dịch HCl ?                 Giải

Hoà tan 4 chất rắn vào nước , BaCO3 không tan  còn các chất còn lại tan .

+Nhỏ dung dịch HCl vào 3 mẫu thử còn lại ,mẫu nào có khí bay lên  là Na2CO3

Na2CO3 + HCl→ NaCl + CO2↑+ H2O

Sau đó cho dd HCL vào ống nghiệm chứa BaCO3

BaCO3 + 2HCl → BaCl2  + CO2↑+ H2O

Lấy dd BaCl2 ở trên nhỏ từ từ vào 2 mẫu thử chứa NaCl và K2SO4 +Mẫu thử nào không có kết tủa là NaCl còn mẫu nào cho kết tủa là K2SO4 .

BaCl2 + K2SO4 → BaSO4↓ + 2KCl.

Câu III( 1,5 điểm).Cho 10g hỗn hợp gồm bạc và nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 lo•ng, dư . Sau khi phản ứng kết thúc thu được 6,72 lít H2(đktc). Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

Giải          Khi cho hỗn hợp vào H2SO chỉ có Al phản ứng

2 Al  +  3H2SO4  Al2(SO4)3  + 3H2

Theo PTHH ta có : nAl = 2/3 nH= .=0,2 mol

 Số gam nhôm = 0,2.27 = 5,4 g

số gam Ag = 10 – 5,4 = 4,6 g

% nhôm = . 100% = 54%

% bạc = 100 – 54 = 46 %

Câu IV( 1,5 điểm)Có một mẩu CaCO3 , một ống nghiệm đựng axít clohiđric và một cân nhỏ có độ chính xác cao. Làm thế nào có thể xác định được khối lượng khí cacbonic thoát ra khi cho mẩu CaCO3 vào ống nghiệm đựng axít clohiđric                                         Giải

-Cho đá vôi (CaCO3) vào ống nghiệm đựng dd axít clohiđric phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau :

CaCO3  +2HCl   CaCl2 + H2O +CO2

-Muốn xác định khối lượng CO2 thoát ra ta làm như sau:

-Cân để xác định khối lượng viên đá vôi và khối lượng ống nghiệm đựng axít clohiđric ,đó chính là khối lượng ban đầu(khối lượng chất phản ứng)

-Bỏ viên đá vôi vào ống nghiệm đựng axit clohiđric ,phản ứng làm dd sủi bọt do có bọt khí thoát ra.Khi hết bọt khí là phản ứng đ• kết thúc

-Cân để xác định khối lượng ống nghiệm sau phản ứng,khối lượng giảm đi so với trước phản ứng là khối lượng CO2 thoát ra.

Câu V( 3 điểm).1. Cho  a gam hỗn hợp gồm 2 kim loại A và B (chưa rõ hoá trị) tác dụng hết với dd HCl ( cả A và B đều phản ứng). Sau khi phản ứng kết thúc, người ta chỉ thu được 67 gam muối và 8,96lít H2 (ĐKTC).a. Viết các phương trình hoá học ?        b. Tính a ?

2.Hoà tan hoàn toàn 6,66g tinh thể Al2(SO4)3.nH2O vào nước thành dung dịch A. Lấy 1/10 dung dịch A cho tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thì thu được 0,699g kết tủa. Xác định công thức của tinh thể muối sunfat của nhôm.                                                            Giải1. a/ PTHH:  2A + 2xHCl   2AClx  + xH2  ;     2B + 2yHCl   2BCly + yH2

b/ – Số mol H2:  nH =   = 0,4 mol, mH = 0,4.2 = 0,8 gam

- Theo PTHH => nHCl  = 0,4.2 = 0,8 mol,

mHCl = 0,8.36,5 = 29,2 gam

- áp dụng định luật bảo toàn khối lượng, ta có:

a = 67 + 0,8 – 29,2 = 38,6 gam

No comments yet.

Leave a Comment