YouTube Facebook RSS Reset

Kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8 tiết 59

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Kiểm tra 1 tiết hóa lớp 8 tiết 59

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

NS: 24/03/2012.

NG: 28/03/2012.

KiÓm tra 1 tiÕt

Môn : hóa học 8

Tiết PPCT : 59

Thời gian : 45 phút

I. Môc tiªu

1. KiÕn thøc

a) Chủ đề 1: Hiđro, điều chế hiđro.

b) Chủ đề 2: Các loại phản ứng hóa học.

c) Chủ đề 3: Một số hợp chất vô cơ (nước, axit, bazơ, muối).

2. Kĩ năng:

a) Giải câu hỏi trắc nghiệm khách quan.

b) Viết phương trình hoá học.

c) Tính thể tích khí thu được ở đktc và tính toán theo phương trình hoá học.

d) Nhận biết một số hợp chất vô cơ.

3. Thái độ:

a) Xây dựng lòng tin và tính quyết đoán của HS khi giải quyết vấn đề.

b) Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong giê kiÓm tra.

II. Hình thức đề kiểm tra:

- Kết hợp cả hai hình thức TNKQ (30%) và TNTL (70%)

III. Ma trận đề kiểm tra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ND KT

Mức độ nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng CC

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Hiđro, điều chế khí hiđro -T/chất của H2.Ứng dụng của Hidrô

- Đ/chế và cách thu khí H2.

-Viếtđược PTHH thể hiện tính chất h/học của hiđro và đ/chế hiđro.

 - Quan sát TN hình ảnh, rút ra được tính chất của H2, P/pháp đ/chế và cách thu khí hiđro, hoạt động của bình kíp. - Tính  thể tích khí hiđro (đktc) tham gia phản ứng và sản phẩm.    
Số c©u hỏi

1 câu

1 câu

1 câu

3 câu

Số điểm

0,5 đ

0,5 đ

1,5 đ

2,5 đ (25 %)

2.Các loại phản ứng hóa học - Biết được k/niệm các loại PƯ HH:  PƯ thế, PƯ oxi hóa- khử (chất khử, chất oxi hóa, sự khử, sự oxi hóa). - P/biệt được chất khử, chất oxi hoá, sự khử sự oxi hóa trong các phương trình hóa học cụ thể. - P/biệt các loại PƯ: oxi hóa khử, thế.

- Tính được lượng chất khử, chất oxi hóa, s/phẩm theo PTHH.

 

Số câu hỏi

1 câu

1 câu

2 câu

Số điểm

1 đ

0,5 đ

1,5đ (15 %)
3. Nước. Axit – Bazơ – muối - Biết t/phần đ/tính và đ/lượng của nước.

- T/chất, vai trò của nước trong đ/sống và SX

- Viết PTHH thể hiện t/chất h/học của nước.

- Biết được đ/n axit, bazơ, muối theo t/phần p/ tử.

- Cách gọi tên và p/loại axit, bazơ, muối.

- Biết sử dụng giấy quỳ tím để nhận biết một số axit, bazơ cụ thể.

- Quan sát TN hoặc hình ảnhTN để rút ra thành phần của nước.

- Viết được CTHH của một số axit, bazơ, muối khi biết hóa trị của kim loại và gốc axit.

- Đọc được tên của một số axit, bazơ, muối theo công thức hóa học cụ thể và ngược  lại.

- Tính được khối lượng của một số axit, bazơ, muối tạo thành trong phản ứng .

 

- Tính được khối lượng của nước, axit, bazơ, muối tham gia hoặc tạo thành trong phản ứng.

 

 

Số câu hỏi

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

1 câu

5 câu

Số điểm

0,5 đ

2 đ

0,5 đ

1,5 đ

1,5 đ

6 đ (60%)

T. số câu

T. số điểm

2 câu

1

10%

2 câu

2,5

25%

2 câu

1,5

15%

1câu

1,5

15%

1 câu

0,5

5%

1 câu

1,5

15%

 

1 câu

1,5

15%

10 câu

10

100%

 

 

 

 

IV. §Ò bµi

1. Tr¾c nghiÖm

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

Câu 1: Hai chất khí tham gia phản ứng với nhau tạo thành nước lµ:

A. N2, CO2                                                     B. CO2, CO

C. H2,O2                                                         D. O2, N2

Câu 2: Axit sunfurơ là tên gọi của chất nào sau đây?

A. H2SO3                                                        B. H2SO4

C. HNO3                                                         D. H3PO4

Câu 3: Trong số những cặp chất sau, cặp chất được dùng để điều chế Hiđro trong phòng thí nghiệm lµ:

A.CaCO3, KClO3                                           B. HCl, Zn

C. KClO3, KMnO4                            D. K2SO4, KMnO4

Câu 4: Cho các phản ứng hóa học sau:

  1. 3CO + Fe2O3 2Fe + 3CO2
  2. NaOH + HCl ® NaCl + H2O.
  3. MgCl2 + 2KOH ® Mg(OH)2↓ + 2KCl.

4.   C + O2 CO2.

Ph¶n øng oxi hãa- khö lµ c¸c ph¶n øng:

A.1, 2, 3.                                                        B. 1,2, 4.

C. 1,4.                                                             D. 2, 3.

Câu 5: Điền từ thích hợp cho sẳn vào các khoảng trống sao cho có nghĩa :

Ở nhiệt độ thích hợp , khí hiđro không những kết hợp được với đơn chất oxi mà nó còn có thể kết hợp với …………(1)………… trong một số ………(2)……….kim loại .Hiđro có tính ……….(3)………Các phản ứng này đều ………(4)……….

a. oxit           b. khử       c. nguyên tố oxi      d. phát sáng        e. toả nhiệt

2. Tù luËn

Câu 6: H·y viÕt CTHH cña nh÷ng chất cã tªn sau:

Canxi cacbonat, nh«m hi®roxit, s¾t (III) nitrat.

Câu 7:

T×m ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh xem trong 3 lä, lä nµo ®ùng dung dÞch axit, dung dÞch muèi ¨n vµ dung dÞch kiÒm (baz¬).

Câu 8:

Cho 13g kẽm phản ứng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric (dư).

  1. Viết phương trình hoá học cho phản ứng trên.
  2. Tính thể tích hiđro sinh ra ở đktc.
  3. Nếu dùng toàn bộ lượng hiđro bay ra ở trên đem hóa hợp với khí oxi thì khối lượng nước thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Cho biết : H = 1; Zn = 65 ;  O = 16; Cl = 35,5.

 

 

V. §¸p ¸n vµ thang ®iÓm

C©u

Néi dung

§iÓm

Ghi chó

1. Tr¾c nghiÖm

2

 
1

2

3

4

 

5

 

1-    C

2-    A

3- B

3-    C

 

1 – c

2 – a

3 – b

4 – e

0,25

0,25

0,25

0,25

 

0,25

0,25

0,25

0,25

 
2. Tù luËn

8

 

6

 

 

 


7

 

 

 

 

 


8

Canxi cacbonat: CaCO3

Nh«m hi®roxit: Al(OH)3

S¾t (III) nitrat: Fe(NO)3

Cho giÊy quú tÝm vµo 3 mÉu thö ®ùng c¸c dung dÞch trªn.

Dung dÞch nµo lµm chuyÓn mµu quú tÝm thµnh ®á. VËy lä ®ã ®ùng dung dÞch axit.

Dung dÞch nµo lµm chuyÓn mµu quú tÝm thµnh xanh. VËy lä ®ã ®ùng dung dÞch baz¬.

 

Cßn l¹i lä ®ùng dung dÞch muèi ¨n, quú tÝm kh«ng ®æi mµu.

  1. PTHH:

Zn   + 2HCl   ®   ZnCl2 + H2­

  1. Số mol của kẽm tham gia phản ứng là:

nZn = = = 0,2 mol

Zn   + 2HCl   ®   ZnCl2 + H2­

1 mol                                  1 mol

0,2 mol                               0,2 mol

ThÓ tÝch cña khÝ hi®ro thu ®­îc ë ®ktc lµ:

VH2= n x 22,4 = 0,2 x 22,4 = 4,48 (l)

  1. 2H2 + O2  2H2O

2 mol                2mol

0,2 mol             0,2 mol

Khèi l­îng cña n­íc thu ®­îc lµ:

mH2O= n x M = 0,2 x 18 = 3,6 (g)

  1,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

 

0,5

0,5

4.5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

 

 

No comments yet.

Leave a Comment