YouTube Facebook RSS Reset

Đề cương ôn tập học kỳ 2 hóa học lớp 8

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề cương ôn tập học kỳ 2 hóa học lớp 8

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

ÔN TẬP HỌC KÌ II – HÓA HỌC 8

CHUYÊN ĐỀ 1:TÍNH CHẤT HÓA HỌC CÁC CHẤT: KHÍ O2, KHÍ H2, NƯỚC. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Câu 1. Nêu tính chất hóa học của oxi. Ở mỗi tính chất hóa học cho phương trình phản ứng minh họa.(xem bài tính chất của oxi)

Câu 2. Nêu tính chất hóa học của hiđro. Mỗi tính chất viết PTHH minh họa.(xem bài tính chất- ứng dụng của H2)

Câu 3. Viết các phương trình hóa học sau:

a)  b) CaO + H2O →

a)    b)CuO + H2

c)

Câu 4: Viết các phương trình hóa học biểu diễn các biến hóa sau:

a)     b)

c) H2 →H2O. d)

e)  Cu→ CuO. f)

CHUYÊN ĐỀ 2: CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC VÀ CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ.

Câu 1. Phản ứng hóa hợp là gì? Viết phương trình phản ứng minh họa.

(xem bài ”sự oxi hóa – phản ứng hóa hợp- ứng dụng của oxi”)

Câu 2. Phản ứng phân hủy là gì? Viết phương trình phản ứng minh họa.

(xem bài điều chế oxi – phản ứng phân hủy)

Câu 3. Phản ứng thế là gì ? Viết phương trình hóa học minh họa.

Câu 4. Oxit là gì? Có mấy loại oxit chính? Mỗi loại cho 2 ví dụ.

Câu 5. Axít là gì? Cho 2 ví dụ minh họa.

Câu 6. Thế nào là muối trung hòa? Thế nào là muối axit? Mỗi muối cho 2 ví dụ.

Câu 7. Đọc tên các hợp chất sau:

a) Al(OH)3 ; b) H3PO4  ; c) FeSO4 ; d) P2O5.

Câu 8. Những hợp chất có công thức hóa học sau: , , , , , , , , . Hãy cho biết mỗi loại hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào?

Câu 9. Viết công thức hóa học và phân loại  các hợp chất sau:

a) Kali clorua;   b) Natri sunfit; c) Nhôm hiđrôxit;      d) Axít photphoric.

e) Bari hiđroxit;      f) Bạc clorua;             g) Kali hiđrosunfit;    h) Axit cacbonic.

i) Lưu huỳnh trioxit; j) Điphotpho pentaoxit       k) Natri đihiđrophotphat;

Câu 10. Thế nào là dung dịch, dung dịch bão hòa, dung dịch chưa bão hòa? Hãy dẫn ra những thí dụ để minh họa.

CHUYÊN ĐỀ 3: LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CƠ BẢN

Câu 1. Tìm phương pháp xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng dung dịch axít, lọ nào đựng dung dịch muối ăn và lọ nào đựng dung dịch kiềm (bazơ)?

Câu 2. Trong phòng thí nghiệm, dùng nguyên liệu và phương pháp gì để điều chế oxi ? Viết 2 phương trình phản ứng minh họa cho quá trình điều chế đó.

Câu 3. Trong phòng thí nghiệm dùng nguyên liệu gì để điều chế khí hiđro ? Viết phương trình phản ứng minh họa.

Câu 4. Định nghĩa dung môi, chất tan, dung dịch.

Câu 8. Cho 6,5g kẽm vào bình chứa dung dịch axit clohiđric.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Tính thể tích khí hiđro (đktc) bay ra.

c) Dẫn khí hiđro đi qua chì (II) oxit nung nóng. Tính khối lượng chì tạo thành?

Đáp số:b. 2,24 lit b. 20,7 gam

Câu 8. Cho 6,5g kẽm vào bình dung dịch chứa 0,25mol axit clohiđric.

a) Sau phản ứng còn dư chất nào? Khối lượng là bao nhiêu?

b) Tính thể tích khí hiđro thu được ở đktc.

Đáp số:a. 1,825 gam b. 2,24 lit

Câu 8. Cho 13g kẽm tác dụng với dung dịch có chứa 49g axit sunfuric.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra.

b) Sau phản ứng chất nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

c) Tính khối lượng muối tạo thành và khối lượng hiđro thoát ra.

Đáp số:b. 29,4 gam c. 32,2 gam và 0,4 gam

ĐỀ THI THỬ

I. LÝ THUYẾT (3 điểm)

Câu 1. Định nghĩa oxit? Nêu hai ví dụ oxit, gọi tên?

Câu 2. Phản ứng thế là gì?

Câu 3. Cho 2 dung dịch  và .

Trình bày cách phân biệt hai dung dịch này.

Hướng dẫn: sử dụng quì tím

 

II. BÀI TẬP (7 điểm)

Câu 1

a) Gọi tên công thức hóa học của những hợp chất sau:

, , , .

b) Viết công thức hóa học của những chất dưới đây:

Natri clorua, Kali hiđroxit, Axit nitric, Magie hiđrosunfat

Câu 2. Viết các phương trình hóa học sau:

a)Al +O2 b) CuO+ H2

c)  d)

Câu 3. Cho 19,5g Zn tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ.

a) Tính khối lượng muối kẽm clorua tạo thành?

b) Dẫn hết lượng khí  sinh ra cho đi qua 32g  nung nóng. Hãy tính khối lượng kim loại tạo thành sau phản ứng?

Hướng dẫn:  b.Bài dư (tính thêm số mol H2 ở câu a)

Đáp số:a. 40,8 gam b. 11,2 gam

( Cho biết , , , , ).

 

No comments yet.

Leave a Comment