YouTube Facebook RSS Reset

Đề và đáp án thi học kỳ 2 môn hóa lớp 8 năm 2012-2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề và đáp án thi học kỳ 2 môn hóa lớp 8 năm 2012-2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Trường THCS Hải Vân                                         Kiểm tra Học kỳ II

Họ và tên:………………………………                          Môn: Hoá học 8

Lớp: 8 …                                                                                 Thời gian: 45phút

Điểm

 

 

 

 

Lời phê của giáo viên

I. TRAÉC NGHIEÄM : (5 ñieåm)  Moãi caâu traû lôøi ñuùng 0,5 ñieåm

Haõy khoanh troøn vaøo trong caùc chöõ A, B, C, D maø em cho laø ñuùng nhaát. 

1. Ñoä tan cuûa moät chaát trong nöôùc ôû nhieät ñoä xaùc ñònh laø :

A. Soá gam chaát ñoù coù theå tan trong 100gam dung moâi ñeå taïo thaønh dung dòch baõo hoaø.

B. Soá gam chaát ñoù coù theå tan trong 100gam dung dòch.

C. Soá gam chaát ñoù coù theå tan trong 100gam nöôùc.

D. Soá gam chaát ñoù coù theå tan trong 100gam nöôùc ñeå taïo thaønh dung dòch baõo hoaø.

2. Ñoát photpho trong loï chöùa oxy, saûn phaåm sinh ra hoaø tan ñöôïc trong nöôùc thaønh dung dòch axit, phaûn öùng naøy laø:

A. Phaûn öùng phaân huyû.                                      B. Phaûn öùng theá

C. Phaûn öùng hoaù hôïp.                                        D. Phaûn öùng oxi hoaù – khöû

3. Chæ ra hôïp chaát naøo döôùi ñaây khoâng phaûi laø oxit axit ?

A. CO2                           B. CO                       C. P2O5              D. Mn2O7

4. Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng: Noàng ñoä phaàn traêm cuûa dung dòch laø:

A. Soá gam chaát tan trong 100gam  dung dòch.  B. Soá gam chaát tan trong 1 lít dung dòch

C.  Soá gam chaát tan trong 100gam  dung moâi.     D. Soá gam chaát tan trong 1 lít nöôùc.

5. Hoaø tan 7,18 gam muoái NaCl vaøo 20 gam nöôùc ôû 20oC thì ñöôïc dung dòch baõo hoaø. Vaäy ñoä tan cuûa muoái NaCl ôû nhieät ñoä ñoù laø:

A. 35 gam            B. 35,9 gam           C. 53,85 gam             D. 71,8 gam.

6. Haõy choïn caâu traû lôøi ñuùng. Noàng ñoä mol cuûa dung dòch cho bieát :

A. Soá gam chaát tan trong 1 lít dung dòch.      B.  Soá mol chaát tan trong 1 lít dung moâi.

C. Soá mol chaát tan trong 1 lít dung dòch.          D.  Soá gam chaát tan trong 1 lít dung moâi.

7. Soá mol H2SO4 caàn duøng ñeå pha cheá 5 lít dung dòch  H2SO4 2 M laø:

A. 2,5 mol            B. 5 mol               C. 10 mol             D. 20 mol.

8. Duøng giaáy quì tím ta coù theå nhaän bieát ñöôïc dung dòch naøo sau ñaây?

A. Axit.                B. Bazô.               C. Muoái.               D. A vaø B ñuùng.

9. Noàng ñoä mol cuûa dung dòch coù chöùa 10 gam NaOH trong 500 ml dung dòch laø:

          A. 1M                            B. 0,5 M               C. 0,25M              D. 0,1M.

10. Nöôùc vaø röôïu deã troän laãn ñeå taïo thaønh dung dòch. Vaäy 80 ml röôïu vaø 50 ml nöôùc ñöôïc troän laãn thì phaùt bieåu naøo döôùi ñaây ñuùng ?

A. Dung moâi laø röôïu.                          B. Nöôùc laø dung moâi.

C. Röôïu laø chaát tan.                            D. Caû hai laø dung moâi vì ñeàu laø chaát loûng.

II. TÖÏ LUAÄN : (5 ñieåm)

Caâu 1. (1ñ) Cho bieát caùc chaát döôùi ñaây thuoäc loaïi hôïp chaát naøo ? Vieát coâng thöùc caùc chaát ñoù: Natrihiñroâxit; Cacbondioxit; Axit photphoric; Natri Clorua.

Caâu 2 (2ñ) Vieát caùc PTHH theo sô ñoà bieán hoaù sau (ghi ñieàu kieän phaûn öùng neáu coù).

Cu          CuO           H2O         H2SO4          H2.

Caâu 3: (2ñ) Hoøa tan hoaøn toaøn 2,4 gam kim loaïi Magie vaøo dung dòch axit clohidric 14,6%.

a)    Vieát PTHH cuûa phaûn öùng.

b)    Tính khoái löôïng cuûa dung dòch axit clohidric 14,6% ñaõ duøng.

c)    Tính soá gam muoái Magie clorua (MgCl2) taïo thaønh vaø theå tích khí hidro sinh ra( ôû ñktc).

( Cho bieát: Mg = 24 ; Cl = 35,5  ;  H = 1 )

No comments yet.

Leave a Comment