YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học kỳ 2 hóa học lớp 9

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học kỳ 2 hóa học lớp 9

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

Họ và tên:………………………………                                    Môn: Hóa học 9

Lớp: 9…                                                                   Thời gian: 45’(không kể thời gian giao đề)

 

I. Trắc nghiệm:  (4điểm)

Hãy khoanh tròn các chữ cái A, B, C, D cho câu trả lời đúng:

  Câu 1 :Sự biến đổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn:

  1.  Trong chu kì, khi đi từ đầu đến cuối tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim giảm dần.

B.Trong chu kì, khi đi từ đầu đến cuối tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim tăng dần.

C. Trong chu kì, khi đi từ đầu đến cuối tính kim loại và tính phi kim của các nguyên tố đều tăng dần.

  1. Trong một nhóm khi đi từ trên xuống dưới tính kim loại  và phi kim của các nguyên tố đều giảm dần

   Câu 2: Cho các cặp chất sau:

1) H2SO4 và KHCO3  2) K2CO3 và Na2SO4           3) MgCO3 và HCl    4) Ba(OH)2 và K2CO3         Hãy cho biết các cặp cặp chất nào  tác dụng được với nhau:

A. 1,2,3                      B. 2,3,4                C. 1,3,4                D. 1, 2,4

  Câu 3: Cho 4 chất sau đây: CH4, C2H4, C2H2, C6H6. Trong điều kiện thích hợp chất nào vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng:

A.CH4                        B. C2H4                C. C2H2                D. C6H6

Câu 4: Người ta đang nghiên cứu để sử dụng nguồn nhiên liệu khi cháy không gây ô nhiễm môi trường là:

A. Than đá.                         B. H2.                             C. C4H10.              D. Khí thiên nhiên.

Câu 5:  Khi đốt cháy 1 thể tích hiđrôcacbon X sau thu được tỉ lệ thể tích CO2: H2O là 1:2. hiđrôcacbon X là:

A. CH4                       B.C2H2                 C.C2H4                 D. C6H6

Câu 6: Nhóm nào sau đây đều là hợp chất hữu cơ:

    A. CH4, C2H4, C2H2, CO2                          B. C6H6, C2H6O, C2H2, C2H4O2

     C. C2H6O, C2H2 , CaCO3, CH4, C2H4         D. C6H6, C2H6O, H2CO3, NaOH

Câu 7: Rượu 750 nghĩa là:

A. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 70ml nước và 30ml rượu etylic

B. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 75ml nước và 25ml rượu etylic

C. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 55ml nước và 45ml rượu etylic

D. Trong 100ml hỗn hợp rượu và nước có 25ml nước và 75ml rượu etylic

Câu 8:Axit axetic có thể tác dụng những chất nào trong các chất sau đây?

A. Zn, KOH, CaCO, FeO                      B. Cu(OH)2, MgSO3, FeO, Cu,

C. CO2 , CaSO4, FeO, Mg                       D.  NaOH, MgSO4, FeO, Mg,

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 9: Viết công thức phân tử và công thức cấu tạo của axetilen và etylen. (1 điểm)

Câu 10: Thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu có)  (2 điểm)

C2H4 C2H5OHCH3COOHCH3COOC2H5 CH3COONa

Câu 11: Có ba chất lỏng không màu mất nhãn gồm rượu etylic, axitaxetic và bezen. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết chúng. (1 điểm)

Câu 12:(2 điểm)  Sục 3 lít hỗn hợp etylen và metan(đo ở đktc) vào một lượng vừa đủ dung dịch nước brom, dung dịch brom mất màu, người ta thu được 15,04 gam đibrometan.

a) Viết phương trình phản ứng xảy ra?

b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng?

c) Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp đầu.

(Biết C=12; H=1; Br=80)

No comments yet.

Leave a Comment