YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn hóa lớp 9

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn hóa lớp 9

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

     PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THCS

NĂM HOC : 2012 – 2013

Khóa ngày : 26/ 02 / 2013

Môn thi : Hóa học

Thời gian : 150 phút

( không kể thời gian chép đề )

 

Bài 1 : ( 2điểm )

Chỉ dùng thêm một chất , hãy phân biệt 5 chất rắn sau : Na ,Na2O, Al, Al2O3 ,NH4Cl . Viết phương trình hóa học ( nếu có )

Bài 2 : ( 2điểm )

Cho sơ đồ biến hóa sau :

+ X                          + Y

A1                      A2                         A3

CaCO3                                                       CaCO3                  CaCO3

+ Z                          + T

A2                      B2                         B3

 

Tìm công thức các chất và viết các phương trình phản ứng

Bài 3 : ( 3điểm )

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dd HCl 20% thu được dd Y.Nồng độ của FeCl2 trong dd Y là 15,76%. Xác định nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dd Y.

Bài 4 : ( 4 điểm )

Cho 5,12 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Mg, Fe và Cu ở dạng bột tác dụng với 150 ml dung dịch HCl 2M, sau khi phản ứng kết thúc thấy chỉ thoát ra 1,792 lít khí H2 (đktc). Đem lọc rửa thu được 1,92 gam chất rắn B.

a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X.

b. Cho 2,56 gam hỗn hợp X tác dụng với 250 ml dung dịch AgNO3 0,34M. Khuấy kỹ hỗn hợp để cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch và chất rắnE. Tính khối lượng của chất rắn E.

Bài 5 : ( 3 điểm )

Một hỗn hợp gồm C2H4 và C2H2 được chia làm 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Cho phần này phản ứng với 300 ml dung dịc brom  1 M .

Phần 2: Đốt cháy hoàn toàn phần này thu được 8,96 lit CO2 ( đktc)

Tính khối lượng của mỗi chất ban đầu.

Bài 6 : ( 4 điểm )

 

A là hợp chất hữu cơ chứa 2 hoặc 3 nguyên tố  C, H, O. Trộn 1,344 lit CH4 với 2,688 lit khí A đều ở đktc, thu được 4,56 g hỗn hợp khí B. Tính khối lượng mol của A.

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp B, cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2  dư thấy tạo thành 35, 46 g kết tủa. Xác định CTPTcủa A.

Bài 7 : ( 2 điểm )

1/Từ CaC2 viết các phản ứng điều chế C6H6Cl6, các chất vô cơ xem như có đủ.

2/ Hợp chất C6H6 có phải là benzen hay không, từ đó cho biết C6H6 có làm mất màu dung dịch brom hay không ? Viết PTHH

 

HẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THCS

NĂM HOC : 2012 – 2013

Khóa ngày : 26/ 02 / 2013

Môn thi : Hóa học

Thời gian : 150 phút

( không kể thời gian chép đề )

 

Bài

ĐÁP ÁN

Thang điểm

Bài 1 : 2đ v Cho mẫu thử từng chất vào nước :

- Chất tan và có khí thoát ra là Na :

2 Na + 2 H2O                  2NaOH    +  H2

- Những chất tan nhưng không có khí thoát ra là Na2O , NH4Cl

Na2O +  H2O                  2NaOH

NH4Cl ( r )                      dd NH4Cl

- Những chất không tan là Al , Al2O3

v Lấy dd NaOH thu được cho vào những chất không tan

- Chất nào tan và có khí thoát ra là Al , chất tan nhưng không có khí thoát ra là Al2O3

2Al + 2 NaOH + 2 H2O                       NaAlO2      +    H2

Al2O3   + 2 NaOH                                2 NaAlO2   + H2O

v Lấy dd NaOH cho vào 2 dung dịch còn lại , đun nhẹ . Nếu có khí ( mùi khai ) thoát ra là NH4Cl , không có hiện tượng gì là Na2O

to

NH4Cl     +  NaOH                           NH3 + NaCl + H2O

 

(0,5đ)

(0,5đ)

 

(0,5đ)

 

 

(0, 5đ)

 

 

 

Bài 2 : 2đ

to

CaCO3                                             CaO  + CO2

A1       B1

CaO + H2O                                    Ca(OH)2

             X                                            A2 

2 CO2 + Ba(OH)2                                                Ba(HCO3)2

                 Z                                             B2

Ca(OH)2 + Ba(HCO3)2                    CaCO3   + BaCO3   + 2 H2O

 

 

Ca(OH)2 + 2HCl                                    CaCl2 + H2O

Y                                           A3

Ba(HCO3)2 + 2 NaOH                         BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

                         T                                                    B3

 

CaCl2 + Na2CO3                                               2NaCl  + CaCO3

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0, 5đ

 

 

0,25đ

 

Bài 3 : 3đ Giả sử hòa tan 1 mol hỗn hợp X trong  đó Fe là  x mol, Mg là (1-x) mol

Fe +2 HCl →  FeCl2 +H2

x                       x

Mg + 2HCl →  MgCl2 +H2

1-x                    1-x

Vì mol HCl = 2 lần mol hỗn hợp nên mol HCl =2 mol

m HCl = 36,5 .2 = 73g => m dd HCl = 73.100/20 = 365g

sau khi hòa tan vừa đủ thì khối lượng dd là:

365+ 56x + (1-x).24 – 1.2 = 387 +32x

Bài cho 127x.100/ 387 + 32x = 15,76 => x = 0,5mol = mol Mg.

Vậy C% MgCl2 =  = 11,79%

(Học sinh có thể đặt ẩn a,b là số mol của Fe,Mg rồi giải theo cách khác…)

 

 

0, 5 đ

 

0, 5 đ

0, 5 đ

 

0, 5 đ

0, 5 đ

0, 5 đ

đ

Câu 4 : 4đ a.       Các phương trình hóa học:

Mg  +   2HCl     MgCl2   +   H2          (1)

Fe   +   2HCl     FeCl2  +   H2             (2)

          Vì  =  = 0,08 mol <  = 0,15 mol nên axit còn dư sau phản ứng.

Vậy khối lượng Cu có trong 5,12 gam hỗn hợp X là:

 = 1,92 gam

          Gọi x và y lần lượt là số mol Mg và Fe có trong 5,12 gam hỗn hợp X. Theo đề bài ta có:

24x  +  56y  =  5,12 – 1,92  =  3,2              (I)

          Mặt khác, số mol H2 sinh ra từ (1) và (2) ta có:

x  +  y  =  0,08                                  (II)

          Từ (I) và (II) ta có:

x = y  = 0,04 mol

          Vậy khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp là:

  = 0,04 . 24 = 0,96 gam

 = 0,04 . 56  =  2,24 gam

b.      Các phương trình phản ứng xảy ra:

Mg  +   2AgNO3     Mg(NO3)2  +   2Ag                 (3)

Fe  +   2AgNO3     Fe(NO3)2  +   2Ag          (4)

Cu  +   2AgNO3     Cu(NO3)2  +   2Ag                  (5)

          Ta nhận thấy lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với AgNO3 bằng  lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng với HCl. Vậy số mol mỗi kim loại có trong 2,56 gam hỗn hợp X là:

 =   =  0,02 mol;     =  = 0,015 mol

          Theo đề bài, số mol AgNO3 là:

 = 0,25 . 0,34  =  0,085 mol

          Theo phản ứng (3) và (4) ta dễ thấy Mg và Fe phản ứng hết. Lượng AgNO3 tham gia phản ứng (3) và (4) là:  2 . (0,02 + 0,02) = 0,08 mol

Vậy lượng AgNO3 tham gia phản ứng (5) là:  0,085  – 0,08 = 0,005 mol

Vậy lượng Cu tham gia phản ứng là:   = 0,0025 mol

Lượng Cu còn dư là:  0,015 –  0,0025  = 0,0125 mol

Vậy chất rắn E gồm Ag và Cu dư với khối lượng là:

 = 0,085 . 108  +  0,0125  .  64  =  9,98 gam

 

 

0,25đ

0,25đ

 

 

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

0, 25đ

 

 

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

Bài 5 : 2 đ Gọi a,b lần lượt là số mol của C2H4 ,C2H2 trong mỗi phần.

Số mol của Brom là :

n= 0,3.1 = 0,3 ( mol)

Số mol CO là

n= =0,4 ( mol)

Phản ứng phần I

C2H4  +  Br2   ->   C2H4 Br2

amol    amol

C2H2 +  2Br2   ->   C2H2 Br4

bmol    2bmol

Theo đề bài ta có : a +  2b= 0,3 ( 1)

Phản ứng phần II

C 2H4   +  3O2  ->  2CO2   +  2 H2O

amol                      2amol

C 2H2   +   O2  ->  2CO2   +   H2O

bmol                     2b mol

 

Theo đề bài ta có : 2a +  2b= 0,4 ( 2)

Từ 1 và 2 ta được : a= 0,1, b =0,1

Khối lượng C 2H4   ban đầu

m= 2.0,1.28= 5,6 ( g)

Khối lượng C 2H2   ban đầu

m= 2.0,1.26= 5,2 ( g)

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

 

 

 

 

0,25đ

 

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

 

Bài 6 : 3đ Khối lượng  CH4 là: m == 0,96 ( g)

Khối lượng của khí A là: 4,56- 0,96 = 3,6 ( g)

Số mol của khí A là:

n= ( mol)

Khối lượng mol của A là :

= 30 ( g)

Gọi số nguyên tử C, H ,O trong hợp chất là x,y , z

CH4   +  2O2  ->  CO2   +  2 H2O                         ( 1)

CxHyOz   +  O2  – > xCO2  +  H2O ( 2)

Dung dịch Ba(OH)2  hấp thụ CO2 có thể xảy ra:

Ba(OH)2  +  2CO2 ->  BaCO3    +  H2O

Số mol của BaCO3  là

n= = 0,18 mol

Số mol CO2 tạo ra từ (1) và (2) là 0,18   mol

Số mol CxHyOz là 0,18- 0,06 = 0,12     mol

Do vây ta có thể kết luận phân tử CxHyOz chỉ  có 1 nguyên tử C

Mặt khác khối lượng mol phân tử  của CxHyOz  là 30 g.

Nên CTPT CxHyOz là CH2O

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

0,5đ

 

0,25đ

0,5 đ

0,25đ

0,25đ

 

Bài 7 : 2đ 1/

CaC2   +  2 H2O  -> C2H2  +  Ca(OH)2

3C2H2    C6H6

C6H6    +  3 Cl2       C6H6Cl6

2/ Hợp chất C6H6 là benzen.

C6H6 làm mất màu dung dịch brom

C6H6   +  Br2    C6H5Br   +  HBr

 

 

 

 

0,25 đ

0,375 đ

0,375 đ

0,25 đ

0,375 đ

0,375 đ

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI THÁNG 2 /2013

Môn : Hóa học

 

I / Đánh giá thực trạng :

1 . Ưu điểm :

- Đa số các em có hứng thú trong học tập , có ôn tập theo yêu cầu của giáo viên ở nhà

- Một số em tích cực ,chịu khó suy nghĩ lập luận cách giải bài toán phù hợp , có tiến bộ trong học tập

- Do nhà xa nhưng các em đến đúng giờ , học tập nghiêm túc

2 . Khuyết điểm :

- Thời gian ôn tập cho các em còn ít

- Một số em lập luận giải bài toán chưa chặt chẽ

II / Kết quả thực tế :

 

Stt

Họ và Tên

Đơn vị

Điểm bài thi

1 Nguyễn Phúc Hậu THCS Thạnh đông 18,5 đ
2 Nguyễn Gia Bảo THCS Thị Trấn 17 đ
3 Phan Thị Thảo Sương THCS Tân Hưng 13,25 đ
4 Lê Thị Ngọc Trinh THCS Tân Hiệp 9 đ

 

Thạnh đông ngày 27 tháng 2 năm 2013

GVBM

 

 

 

 

Bùi Thị Ngọc Thanh

No comments yet.

Leave a Comment