YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra hóa học 1 tiết hóa lớp 9 chương hidrocacbon

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học môn hóa trường 1 trường THPT Tĩnh Gia II – Thanh Hóa 2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

                       BÀI KIỂM TRA MỘT TIẾT HOÁ HỌC 9

                                                    NĂM: 2012 – 2013

  

    ĐỀ CHÍNH THỨC                                     THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút

 

PHẦN I: PHẦN CHUNG DÀNH CHO TẤT CẢ HỌC SINH (8,0 điểm)

 

Bài 1: (2,0 điểm)

Viết tất cả các công thức cấu tạo của: C3H8, C3H6.

 

Bài 2: (2,0 điểm)

Cho 0,56 lit hỗn hợp khí gồm etilen và axetilen tác dụng với dung dịch brom dư, thấy có 5,6 gam brom đã tham gia phản ứng. Tính phần trăm thể tích mỗi khí trong hỗn hợp.

 

Bài 3: (3,3 điểm)

Viết phương trình hoá học hoàn thành dãy chuyển hoá:

Metan         cacbonic   canxicacbonat

 6                                                                          3

Axetilencanxicacbuacanxi oxit

7                 8               9

 

Etilen        benzen          A

            10                      11                     12

PE     brombenzen    PVC

 

Bài 4: (0,7 điểm)

Nêu hiện tượng hoá học khi thổi hỗn hợp khí: metan, etilen và axetilen vào dung dịch brom.

 

PHẦN II: PHẦN RIÊNG (2,0 điểm)

Học sinh được quyền lựa chọn một trong hai bài sau:

  1. 1.     Đốt cháy 2 lit khí hidrocacbon A cần 6 lit khí oxi, sinh ra 4 lit khí cacbonic. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.
  2. 2.     Đốt cháy 9 gam một hợp chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít khí CO2 và 5,4 gam nước. Biết MA = 60. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của X.

 

*****HẾT*****

Họ tên: …………………………………………….. Lớp: 9 ….. STT: …………..

Học sinh không sử dung bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

No comments yet.

Leave a Comment