YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 9 cấp huyện

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học sinh giỏi hóa học lớp 9 cấp huyện

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Phßng GD&§T SD                ®Ò thi chän Häc sinh giái líp 9

N¨m häc 2010-2011

M«n Ho¸ häc

                                                     Thêi gian 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò     

                                       Ngµy thi 14/12/2010

 

C©u 1: ( 2 ®iÓm )

Cã 8 lä kh«ng nh·n ®ùng dung dÞch c¸c chÊt sau: KCl; CuCl2; MgCl2; FeCl2; FeCl3; AlCl3; NH4Cl; (NH4)2SO4. ChØ ®­îc dïng thªm mét thuèc thö duy nhÊt vµ dông cô cã ®ñ, h·y nªu ph­¬ng ph¸p ho¸ häc nhËn biÕt c¸c chÊt trªn. ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc (nÕu cã).

 

C©u 2: ( 2 ®iÓm)

DÉn tõ tõ V lÝt khÝ CO2 (ë ®ktc) vµo 300 ml dung dÞch chøa ®ång thêi Ba(OH)2 0,5M vµ NaOH 1M th× thu ®­îc 19,7 gam kÕt tña tr¾ng. TÝnh thÓ tÝch V.

 

C©u 3: ( 2 ®iÓm)

Cho clo t¸c dông víi 16,2 gam kim lo¹i R ( chØ cã mét ho¸ trÞ ) ®­îc 58,8 gam chÊt r¾n D. Cho oxi d­ t¸c dông víi chÊt r¾n D ®Õn ph¶n øng hoµn toµn, thu ®­îc 63,6 gam chÊt r¾n E. X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh % khèi l­îng mçi chÊt trong E.

 

C©u 4: ( 2 ®iÓm)

Cho d·y chuyÓn ho¸ sau:

Fe –>  A –>  B –>  C –>  Fe –>  D –>  E –>  F –>  D.

H·y x¸c ®Þnh A, B, C, D, E, F vµ viÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ho¸ häc.

 

C©u 5: ( 2 ®iÓm)

X lµ dung dÞch AlCl3, Y lµ dung dÞch NaOH 2M. Thªm 150 ml dung dÞch Y vµo cèc chøa 100 ml dung dÞch X, khuÊy ®Òu th× trong cèc t¹o ra 7,8 gam kÕt tña. L¹i thªm tiÕp vµo cèc 100 ml dung dÞch Y, khuÊy ®Òu th× l­îng kÕt tña cã trong cèc lµ 10,92 gam. C¸c ph¶n øng ®Òu x¶y ra hoµn toµn. H·y x¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch X.

( Cho NTK: Na = 23, C = 12, O = 16, H = 1, Al = 27, Ba = 137, Fe = 56,

Cu = 64, Mg = 24, Zn = 65, Cl = 35,5 )

—————-HÕt—————

C¸n bé coi thi kh«ng gi¶i thÝch g× thªm.

No comments yet.

Leave a Comment