YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 9 chương I

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 9 chương I

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Thời gian: 45 phút.

Họ tên: ……………………………………………… Lớp: …. STT: ………

Bài 1. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch sau: (1.0 điểm)

 1. Na2SO4; NaCl; Ba(OH)2.

 

Bài 2. Cho 12 gam NaOH vào 76 gam dung dịch FeSO4 20%. Sau phản ứng thu được dung dịch A, kết tủa B. Lọc kết tủa B, nung trong không khí tới khối lượng không đổi thu được chất rắn C. (3,5 điểm)

 1. Viết các PTHH. Xác định A, B, C.
 2. Tính khối lượng của B và C.
 3. Tính nồng độ phần trăm của từng chất trong dung dịch A.

Bài 3. Viết các PTHH hoàn thành dãy chuyển hoá: (3.0 điểm)

 

 1. NaCl   (1)       NaOH   (2)    Na2SO3     (3)       Na2SO4    (4)        BaSO4.
 2. K   (1)     KOH     (2)    Cu(OH)2       (4)         CuO  (5)       Cu.

(3)                CuSO4        (6)

Bài 4. Khoanh vào ý đúng nhất trong các câu trả lời sau: (1,5 điểm)

 1. *Cho 16,8g sắt vào 160g dd đồng (II) sunfat chứa ít nhất trên 10g CuSO4, khối lượng tăng 2,56 gam. Tính khối lượng dung dịch sau phản ứng?
 2. 160,4 g                              B. 176,8g                               C.179,36g                              D. 169,36g
 3. Trong những dãy chất nào sau đây đều toàn bộ tác dụng với dd CuCl2.
 4. Fe, AgNO3, H2SO4, NaOH.                                 C. Ag, Ba(OH)2, Al, Na2SO3.
 5. KOH, Fe, Al, Na2CO3.                                         D. Ba, Na, K, Ca, Ag.
 6. Trong các chất sau đây, chất nào có khả năng tạo đồng thời các hai muối sắt (II) và sắt (III) sunfat khi cho tác dụng với H2SO4.
 7. Fe2O3                                 B. FeO                                    C. Fe                                       D. Fe3O4.
 8. Khi nhận biết Na2SO4, NaCl và Na2CO3. Ta nên dùng cặp thuốc thử nào sau đây:
 9. HCl và FeCl2                    B. KOH và CaO                    C. Ba và H2SO4                     D. Na và KCl.
 10. Đốt Fe(OH)2 trong bình chứa khí oxi thì tạo loại oxit sắt nào, phải điều chế oxit đó từ sắt ở điều kiện xúc tác nào?
 11. FeO, XT: MnO2      B. Fe2O3, XT: MnO2    C. FeO, XT: không khí khô    D. Fe2O3, XT: Không khí khô.
 12. Trong các loại phân bón hoá học sau đây, phân nào là phân urê:
 13. CO(NH2)2                          B. NH4NO3                            C. (NH4)2SO4                         D. KCl.

Bài 5. Nối các thí nghiệm với hiện tượng cho đúng. (1 điểm)

 1. Đốt bột đồng (II) hiđroxit.
 2. Cho dd đồng (II) sunfat vào dd NaOH.
 3. Cho bột Na rắc nhẹ vào dung dịch FeSO4
 4. Cho lá đồng vào dd FeSO4
 5. Cho lá sắt vào dung dịch CuSO4
 6. Trung hoà muối Ca(HCO3)2 bằng Ca(OH)2.
  1. Thấy chất rắn màu đỏ bám lên lá.
  2. Thấy kết tủa trắng hình thành.
  3. Thấy kết tủa màu xanh lơ
  4. Thấy kết tủa màu nâu đỏ
  5. Thấy chất rắn màu đen
  6. Không có hiện tượng phản ứng.

 

No comments yet.

Leave a Comment