YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 9

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 9

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Đơn vị : THCS CAO KỲ

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN: HOÁ HỌC, LỚP 9

Thời gian làm bài 45 phút

 

Câu 1 (2 điểm): Nêu phương pháp hóa học làm sạch khí O2 bị lẫn các khí: C2H4 và C2H2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra nếu có ?

Câu 2 (2 điểm): Viết các phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hoá sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có).

C12H22O11 C6H12O6  C2H5OH CH3COOH  (CH3COO)2Fe

Câu 3 (2 điểm): Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các chất sau: rượu etylic, axit axetic, dung dịch glucozơ. Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.

Câu 4 (4 điểm): Cho 7,6 (g) hỗn hợp rượu etylic và axit axetic tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1M.

  1. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.
  2. Nếu đun nóng hỗn hợp ban đầu với H2SO4 đặc xúc tác thì thu được bao nhiêu (g) este, biết hiệu suất phản ứng este hoá là 60%.

(C = 12, O = 16, H = 1)

                           ……………………………..Hết………………………….

 

No comments yet.

Leave a Comment