YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra 15 phút hóa lớp 9

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra 15 phút hóa lớp 9

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC LỚP 9

Thời gian làm bài : 15 phút

Câu 1:  Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon thu được số mol CO2 bằng nửa số mol H2O. Hiđrocacbon là:

A.  C6H6 B.  C2H4 C.  C2H2 D.  CH4

Câu 2:  Một hỗn hợp 2 ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng là 24,8 g, thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít ( đktc). CTPT các ankan là:

A.  CH4 , C2H6 B.  C2H6 , C3H8 C.  C3H8 , C4H10 D.  C4H10 , C5H12

Câu 3:  Đốt cháy 12,1 lít hỗn hợp khí gồm CH4 và H2 (đktc) thu được 16,2g H2O. Tính thành phần phần trăm theo thể tích mỗi khí trong hỗn hợp

A.  80% và 20% B.  20% và 80% C.  35% và 65% D.  Kết quả khác

Câu 4:  Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí metal (đktc). Thể tích khí oxi cần dùng là bao nhiêu?

A.  2,24 lít B.  4,48 lít C.  22,4 lít D.  33,6 lít

Câu 5:  Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X bằng một lượng oxi vừa đủ. Sản phẩm khí và hơi dẫn qua bình đựng H2SO4  đặc thì thể tích giảm hơn một nử

A.    X thuộc dãy đồng đẳng nào?

*A. Ankan

C.    Ankin
B.    Anken D.    Không xác định được

Câu 6:  Đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 1,12 lít khí CO2    (đktc) và 1,26 g H2O .

Giá trị của V là:

A.  0,112 lít B.  0,224 lít C.  0,448 lít D.  0,336 lít

Câu 7:  Hỗn hợp khí gồm  CO2 và CH4 . Chọn phương pháp thích hợp để thu được CH4

A.    Cho qua dung dịch Ca(OH)2 và CaO khan C.    Cho qua dung dịch Cu(NO3)2 và dung dịch NaOH khan
B.    Cho qua dung dịch Br và dung dịch H2SO4 đặc  

Câu 8:  Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào viết đúng?

A.  CH4 + Cl2   CH3Cl2 + H2

B.  CH4 + Cl2   CH3 + HCl2

C.  CH4 + Cl2   CH2Cl + H2Cl

D.  CH4 + Cl2   CH3Cl + HCl

Câu 9:  Đốt cháy hỗn hợp 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 48,4 g CO2 và 28,8 g H2O. Hai hiđrocacbon thuộc dãy đồng đẳng nào ?

A.  Ankan B.  Anken C.  Ankin D.  Aren

Câu 10:  Đốt cháy hoàn toàn một lượng hiđrocacbon cần có 8,96 lít O2 (đktc). Cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 25g kết tủ

A.  CTPT của hiđrocacbon là:
A.  C5H10
B.  C6H12 C.   C5H12 D.   C6H14

No comments yet.

Leave a Comment