YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 hóa học lớp 10

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra 1 tiết chương 4 hóa học lớp 10

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

 

Họ và tên: …………………………

Lớp  10A…….

 

ĐỀ KIỂM TRA

MÔN: HOÁ HỌC LỚP 10

(Đề số 1)

Thời gian: 45 phút

 

 

A- TRẮC NGHIỆM  (5 điểm)

Hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm halogen  là:

A. ns2np4                     B. ns2np5                    C. ns2np3                         D. ns2np2

Câu 2: Chỉ ra nội dung sai : “Trong nhóm halogen, từ flo đến iot ta thấy …”.

 1. trạng thái tập hợp : Từ thể khí chuyển sang thể lỏng và rắn.
 2. màu sắc : đậm dần.
 3. nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi : giảm dần.
 4. độ âm điện : giảm dần.

Câu 3: Khi mở lọ đựng dung dịch axit clohiđric đặc trong không khí ẩm thấy hiện tượng : A. Có khói bay ra (do HCl bay hơi ra kết hợp với hơi nước).

 1. Lọ  axit nóng lên nhiều(do axit HCl đặc hấp thụ hơi nước toả nhiều nhiệt)
 2. Khối lượng lọ đựng axit tăng (do axit HCl đặc hút ẩm mạnh).
 3. Dung dịch xuất hiện màu vàng (do sự oxi hoá HCl bởi oxi tạo ra nước clo).

Câu 4: Cho lượng dư dd AgNO3 tác dụng với 100ml dd hỗn hợp NaF 0,05M và NaCl 0,1M khối lượng  kết tủa tạo thành là bao nhiêu?

A. 1435 gam. B. 1, 435 gam.                       C. 14,35 gam.            D. 143,5 gam.

Câu 6: Dung dich axit nào sau đây không thể chứa trong bình thuỷ tinh?

A. HCl                     B. H2SO4             C. HNO3         D. HF.

Câu 7: Đặc điểm chung của các nguyên tố nhóm halogen là:

 1. ở điều kiện thường là chất khí.         C. Tác dụng mạnh với H2O.
 2. Là chất oxi hoá mạnh.                 D. Vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử

Câu 8: Nước clo có tính tẩy mầu vì các đặc điểm sau:

 1. Clo tác dụng với nước tạo ra axit HCl có tính tẩy mầu.
 2. B. Clo hấp thụ được mầu.

C. Clo tác dụng với nước tạo ra axit HClO có tính tẩy mầu.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 9: Trong phản ứng sau : Cl2 + H2O D  HCl + HClO. Phát biểu nào đúng.

 1. Clo chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.
 2. Clo chỉ đóng vai trò là chất khử.
 3. Clo đóng vai trò là chất oxi hóa, chất khử.
 4. Nước chỉ đóng vai trò là chất oxi hóa.

Câu 10: Chỉ dùng duy nhất một loại thuốc thử là AgNO3 có thể nhận ra tối đa bao nhiêu chất trong các dd sau: NaF, NaCl, NaBr, NaI ?

A. 1                 B. 2                 C. 3                 D. 4

Câu 11. Đi từ flo đến iot (F, Cl, Br , I) độ âm điện biến đổi như thế nào ?

A. Tăng          B. Giảm          C. Không thay đổi                D. Tăng rồi giảm

Câu 12. Số oxi hóa của N trong NH4+, NO, HNO3 lần lượt là:

A. -3, +2, +5                                                                B. -4, +2, +6

C. -4, -2, +5                                                     D. -3, +3, +5

Câu 13.  Dãy axit nào sau đây đươc xếp đúng theo thứ tự tính axit tăng dần :

A. HF, HCl, HBr, HI                           B. HI, HBr, HCl, HF

C. HCl, HF, HI, HBr                           D. HCl, HBr,  HI, HF

Câu 14. Dãy halogen nào sau đây được xếp đúng theo tính oxi hoá giảm dần:

A. I > Cl > F > Br                                             C. Cl > Br > I > F

B. I > Br > Cl > F                                             D. F > Cl > Br > I

Câu 15: Chứng khó tiêu là do trong dạ dày có quá nhiều axit HCl.Để làm giảm cơn đau người ta thường dùng viên thuốc có tác dụng là phản ứng với axit để làm giảm lượng axit trong dạ dày.Chất nào là thành phần chính của viên thuốc?

A. NaHCO3                B. Na2CO3                  C. KHCO3                  D.K2CO3

B- TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1 .( 2 điểm ).

Cân bằng PTPƯ sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

A,    Cl2  +KOH  → KCl + KClO3 + H2O

B,    Cu + HNO3 → NO + Cu(NO3)2 + H2O

C,    KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

D,     FexOy +H2SO4 → Fe2(SO4)3 + S + H2O

Câu 2.( 3 điểm ).

Cho 20 gam hỗn hợp bột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCl dư thấy có 1 gam khí H2 bay ra, khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu ?

 

No comments yet.

Leave a Comment