YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 10 cơ bản trường THPT Nguyễn Du 2010-2011

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi học kỳ 2 môn hóa lớp 10 cơ bản trường THPT Nguyễn Du 2010-2011

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH            ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011

   TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU                             Môn thi: Hóa Học  . Khối: 10

Đề thi chính thức                                          Thời gian làm bài  45 phút     

Mã đề : 101

Số báo danh: ………………………………

A-PHẤN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (11 câu, từ câu 1 đến câu 11)

I. Trắc nghiệm

Câu1.Câu nhận xét về khí H2S nào sau đây là sai ?

A.  là khí không màu, mùi trứng thối và rất độc                 C. tan trong nước tạo thành dung dịch axit H2S

B.  làm quỳ tím ẩm hóa xanh                                                                                           D. có tính khử mạnh

Câu2.Trong công nghiệp khi điện phân dd NaCl bão hoà không có màng ngăn giữa hai điện cực thì thu được sản phẩm là :                                           

A. dd nước javen                B. NaOH , H2 và Cl2                      C. dd NaCl                     D. dd NaClO

Câu3. Người ta nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong quá trình sản xuất xi măng)

là đã tăng yếu tố nào sau đây để tăng tốc độ của phản ứng :

A. nhiệt độ                         B. nồng độ                              C. áp suất                             D. diện tích bề mặt chất phản ứng

Câu4.Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với axit HCl đặc, dư , đun nóng thu được V lit khí Clo ở đktc .Giá trị V lit:

A. 2,24 lit                           B. 4,48 lit                                C. 3,36 lit                             D. 5,6 lit

Câu5. Cho các chất : S, SO2, H2S, H2SO4. Có mấy chất trong 4 chất đã cho vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. 1.                                   B. 2.                                         C. 3.                                  D. 4.

Câu6. Khi tăng yếu tố nào sau đây thì tốc độ phản ứng cũng tăng lên :

A. nhiệt độ                         B. áp suất                                C. nồng độ                            D. Cả A, B, C đều đúng

Câu7.Cho 4,48 lit khí SO2 (đktc) vào 150 ml dd NaOH 2 M thu được sản phẩm muối và số mol của muối tương ứng là :

A. Na2SO3 0,1 mol và NaHSO3 0,1 mol                             B.Na2SO3 0,1 mol

C. NaHSO3 0,1 mol                                                            D. Na2SO3 0,05 mol và NaHSO3 0,05 mol

Câu8. Nước clo hoặc khí clo ẩm có tính tẩy màu (tẩy trắng) vì nguyên nhân là :

A. Clo tác dụng với nước tạo ra HCl có tính tẩy màu         B.  nước clo chứa HClO có tính oxi hóa mạnh, tẩy màu

C. Clo hấp thụ màu                                                            D. Tất cả đều đúng

Câu9. Cho hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín : 2SO2 (k)  +  O2 (k)    2SO3 (k)  , H < 0

Yếu tố nào sau đây không làm chuyển dịch cân bằng hóa học trên ?

A.  biến đổi nhiệt độ             B. thay đổi áp suất                C.  chất xúc tác                      D. thay đổi nồng độ các chất

Câu10. Cho 17,5 gam hỗn hợp 3 kim loại  Al , Fe và Zn tác dụng với dung dịch HCl loãng dư thu được 11,2 lit khí ở đktc

Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng muối khan là :

A. 53 gam                             B. 50,2 gam                           C.  35 gam                              D. 56,5 gam

II.Tự luận

Câu 11. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 kim loại Fe và Zn vào dd HCl (loãng, dư ) thu được 4,48 lit khí H2 .

Mặt khác, hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại trên vào m gam dd H2SO4 98% , vừa đủ , đun nóng thu được 5,6 lit SO2     duy nhất. Các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn .

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu ?         

b. Tính  m gam dd H2SO4 98% đã dùng

B.PHẦN RIÊNG (Thí sinh học chương trình nào làm phần chương trình đó)

I.Chương trình chuẩn (2 câu, từ câu 12 đến câu 13)

Câu 12.Hoàn thành các chuỗi phản ứng sau (ghi rõ điều kiện nếu có)

Câu 13.Hoà tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M vào dung dịch HCl đặc,dư thu được 13,44 lit khí H2 ở đktc .Xác định tên kim loại M.

II.Chương trình nâng cao (2 câu, từ câu 14 đến câu 15)

Câu14. Chia 14,2 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al , Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau :

- Phần 1: tác dụng với 400 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch A. Trung hòa lượng axit dư trong dung dịch A

cần vừa đủ 200 ml dung dịch NaOH 2 M

- Phần 2: hoà tan hoàn toàn 50 gam dung dịch H2SO4 đặc 98% đun nóng thu được 5,6 lit khí (đktc) và dung dịch B.

a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu  ?       b. Tính C% các chất trong dung dịch B. ?

Câu15. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Fe, Zn, Mg (có số mol bằng nhau) tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng dư

thu được dung dịch Y và khí H2 . Cô khan dung dịch Y thu được 8,66 gam muối khan .

a.Tính số mol mỗi kim loại ?                   b. Nếu cho m gam hỗn hợp bột X tác dụng hoàn toàn với O2 để tạo ra

hỗn hợp 3 oxit thì cần thể tích O2 (ở đktc) là bao nhiêu lit ?

Cho Na: 23 , Mg: 24 , Al: 27 , Cu: 64 , Fe: 56 , Zn: 65 , Mn: 55 , O: 16 ,  S: 32 ,  Cl: 35,5 (đvc)

Thí sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào-kể cả BTH các NTHH

No comments yet.

Leave a Comment