YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi chọn học sinh giỏi hóa học lớp 11 trường THPT Đô Lương 1 năm 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi hóa học lớp 11 trường THPT Đô Lương 1 năm 2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG I       

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG KHỐI 11 NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN THI : HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu I. ( 2 + 1,5 Điểm)

       1. Dung dịch X chứa các ion: Na+, NH4+, HCO3 , CO32 – và  SO42 –. Chỉ có quỳ tím và các dung dịch HCl, Ba(OH)2 có thể nhận biết được các ion nào trong dung dịch X?

       2. Hoàn thành và cân bằng các PTHH sau bằng phương pháp thăng bằng electron.

a) CuFeSx + O2   Cu2O + Fe3O4 + SO2

b) Cr2S3  +  Mn(NO3)+ K2CO3                   K2CrO4 + K2SO4 + K2MnO4 + NO+ CO2

c) P  +  NH4ClO4                  H3PO4  +  N2  +  Cl2  +  …

d) FexOy  +  HNO3              …  +  NnOm  +  H2O

Câu II. ( 3 + 1 Điểm)

        1. Đốt cháy hết m gam cacbon bằng oxi, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít (đktc) hỗn hợp khí A, có tỉ khối đối với H2 bằng 19. Hấp thụ hết A vào 1,8 lít dung dịch Ca(OH)2 0,05M thu được kết tủa. Cho dung dịch Ba(OH)2 vừa đủ vào dung dịch sau phản ứng thì lại thu thêm được kết tủa nữa. Tổng khối lượng kết tủa 2 lần là 18,85gam. Tính giá trị của m và V?

         2. Cho 500ml dung dịch A chứa HCl, HNO3, H2SO4 có tỉ lệ số mol là 6 : 2 : 1 tác dụng với Cu dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 224 ml NO duy nhất (đktc). Tính pH của dung dịch A?

Câu III. (2,5 + 1,5 Điểm)

1. Hòa tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp X gồm MgO, FeO và Fe2O3 bằng 520 ml dung dịch HCl 1M, vừa đủ. Mặt khác, khi cho 0,27 mol hỗn hợp X tác dụng với khí H2 dư, nung nóng; sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn và 4,86 gam nước. Tính giá trị của m?

      2. Cho 5,8 gam FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2, NO. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X được dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hoà tan tối đa m gam Cu, tạo ra sản phẩm khử NO duy nhất. Tính m?

Câu IV.  ( 3,5 + 2,5 Điểm)

Cho 6,63 gam kim loại M cho tác dụng hết với 500ml dung dịch HNO3 (dung dịch A) thu được dung dịch B và thoát ra 0,336 lít hỗn hợp C (đktc) gồm 2 khí X và Y. Cho thêm vào B dung dịch KOH dư thì thấy thoát ra 0,224 lít (đktc) khí Y. Biết rằng quá trình khử HNO3 chỉ tạo một sản phẩm duy nhất.

      1. Xác định kim loại M, tính CM  của dung dịch HNO3 đã dùng?

      2. Cho 11,5 gam hỗn hợp Al, Cu, Mg (có số mol bằng nhau) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch A thu được dung dịch Z và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí D gồm 4 khí N2, N2O, NO, NO2 (trong đó ). Làm bay hơi Z thu được 55,9 gam muối khan. Xác định V?

Câu V. ( 2,5 Điểm)

      Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon X thu được số mol CO2 nhỏ hơn số mol H2O; nếu cho sản phẩm cháy vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được không quá 85 gam kết tủa. Mặt khác, cho X tác dụng với clo (ánh sáng, tỉ lệ mol 1 : 1) chỉ thu được một sản phẩm monoclo duy nhất. Xác định công thức cấu tạo và gọi tên X theo danh pháp IUPAC?

  - – - Hết – - -

     (Coi H2SO4 ® 2H+ + SO42 – ; cho H : 1; C : 12; N : 14; O : 16; Cl : 35,5; S : 32; Fe : 56; Cu : 64, Ba : 137; Ca : 40; K : 39; Mg : 24; Na : 23; Al : 27; Ag : 108)

   Ghi chú: 

          – Học sinh không được sử dụng bất kì tài liệu nào (kể cả Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học)      

          - Giám thị coi thi không cần giải thích gì thêm.

No comments yet.

Leave a Comment