YouTube Facebook RSS Reset

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – HOÁ HỮU CƠ 11

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM – HOÁ HỮU CƠ 11

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

Phần 1: Bài tập                                                      2 – 62

 

Chuyên đề 1 : Đại cương hoá hữu cơ                                             2

 

Chuyên đề 2 : Hiđrocacbon no                                                               10

 

Chuyên đề 3 : Hiđrocacbon không no                                            16

 

Chuyên đề 4 : Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon       29

thiên nhiên

 

Chuyên đề 5 : Dẫn xuất halogen – Phenol – Ancol                35

 

Chuyên đề 6 : Anđehit – Xeton – Axitcacboxylic                  49

 

Phần 2 : Đáp án                                                              63- 65

No comments yet.

Leave a Comment