YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi chọn học sinh giỏi hóa lớp 11 trường THPT Hoài Đức A năm 2012 – 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn 23 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                     KÌ THI CHỌN HSG CẤP TRƯỜNG

      TRƯỜNG THPT HOÀI ĐỨC A                   Môn thi: Hoá học lớp 11 – Năm học 2012 – 2013

Thời gian làm bài: 120 phút

 

ĐỀ BÀI:

Bài 1: (4,50 điểm)

1/  Cho tan hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong 290 ml dung dịch HNO3, thu được khí NO và dung dịch Y. Để tác dụng hết với các chất trong dung dịch Y, cần 250 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo thành đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi được 32,03 gam chất rắn Z. Nồng độ mol của dung dịch HNO3 đã dùng là

2/ Cho 110,00 lit metan qua hồ quang thu được V (lit) hỗn hợp A chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 về thể tích. Giả sử chỉ xảy ra phản ứng: 2CH4 (k) C2H2(k)  + 3H2(k)  và CH4 C(r) + H2(k) Tính V.

3/ Để đơn giản ta xem một loại xăng là hỗn hợp gồm pentan – hexan có tỉ khối hơi so với metan là 4,85. Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 56 lit hơi xăng (đktc). Biết nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy  ankan (CnH2n+2) được tính theo công thức sau: Qtoả = (221,5 + 663,5.n) KJ.mol-1

Bài 2: (4,75 điểm)

1/ Cho x mol Ba(OH)2 vào dung dịch chứa y mol KHCO3 (biết x < y < 2x). Sau khi kết thúc tất cả các phản ứng thu được kết tủa T và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được m gam chất rắn khan. Tìm mối quan hệ giữa m, x và y.

2/ Trộn 100ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M với 400ml dung dịch H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M thu được dung dịch X. Tính pH của dung dịch X và khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

3/ Nêu hiện tượng và viết phương trình hoá học xảy ra trong các trường hợp sau:

a/ Trộn dung dịch Na2CO3 với dung dịch FeCl3.

b/ Cho urê vào dung dịch Ba(OH)2 .

Bài 3: (5,00 điểm)

1/ Cho 18,2g hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B chứa HNO3 2M và H2SO4 12M rồi đun nóng thu được dung dịch C và 8,96 lit (đktc) hỗn hợp khí D gồm NO và SO2 (ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của D so với H2 là 23,5. Tính tổng khối lượng chất tan trong dung dịch C.

2/ Cân bằng phản ứng oxi hoá khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

C6H5CH=CH2 + KMnO4 + H2SO4 C6H5COOH + CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

3/  Đốt cháy hết a gam X gồm 2 hiđrôcacbon A, B được 132a/41gam CO2 và 45a/41gam H2O. Nếu thêm vào X một nửa lượng A có trong X rồi đốt cháy hết thì được 165a/41(g) CO2 và 60,75a/41 gam H2O. Biết A, B không làm mất màu nước brôm. Tìm CTPT  A và B.

Bài 4: (2,50 điểm)

1/ Supephotphat đơn được điều chế từ một loại bột quặng chứa 71,3% Ca3(PO4)2; 26% CaCO3; 2,7% SiO2 về khối lượng. Supephotphat đơn gồm những chất nào? Tính độ dinh dưỡng của phân Supephotphat đơn trên

2/ Theo em có thể dùng cát khô để dập tắt đám cháy của kim loại Mg, Al được không? Giải thích

Bài 5: (3,25 điểm)

1/ Chỉ dùng thêm một thuốc thử, hãy trình bày cách nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau:

NH4HSO4 , Ba(OH)2, BaCl2, HCl, KCl, H2SO4. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2/ Đun nóng hỗn hợp ancol sec – butylic và ancol tert – butylic với H2SO4 đặc ở điều kiện thích hợp có thể thu được tối đa những sản phẩm hữu cơ nào? Viết công thức của các sản phẩm đó.

Cho biết khối lượng nguyên tử: C = 12, H = 1, O = 16, Al = 27, Cu = 64, N = 14, S = 32,

Ba = 137, K = 39, Fe = 56.

——————HẾT—————

HS không sử dụng tài liêụ kể cả bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học.

Giám thị không giải thích gì thêm.

 

Họ và tên thí sinh………………………………………………………SBD: ……………………….Phòng thi:…………..

No comments yet.

Leave a Comment