YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 12 năm 2012

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra học kỳ 1 môn hóa lớp 12 năm 2012

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

———————————————————————–

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12

 Thời gian : 45 phút( không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: Bằng pp hóa học hãy nhận biết các chất rắn: Glucozơ, Xenlulozơ, natriaxetat, phenol

Câu 2: Hoàn thành các p/ứ sau:

a, CH3- CHNH2- COOH + HCl ->?

b, NH2 – CH- COOH + NaOH ->?

CH3

c,Zn + HNO3 rất loãng ->   ?

d. Fe + AgNO3 dư ->?

Câu 3:  Cho 2 gam hçn hîp X gåm Mg, Al, Zn, Fe t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ gi¶i phãng 1,12 lÝt khÝ (®ktc). MÆt kh¸c, còng cho 2 gam X t¸c dông hÕt víi khÝ clo d­ thu ®­îc 5,763 gam hçn hîp muèi.  Thµnh phÇn phÇn tr¨m khèi l­îng Fe trong X ?

Câu 4: Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được là 29,7 gam. Viết các  đồng phân cấu tạo và gọi tên  của X thỏa mãn các tính chất trên ?

 

 

ĐỀ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2012

MÔN HÓA HỌC – KHỐI 12

 Thời gian : 45 phút( không kể thời gian giao đề)

 

Câu 1: Cho 1,82 gam hợp chất hữu cơ đơn chức, mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, đun nóng thu được khí Y và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 1,64 gam muối khan.Tìm công thức cấu tạo thu gọn của X ?

Câu 2: Hoàn thành các p/ứ sau:

a. C2H5 -NH- CH3 + HCl ->?

b. (CH3COO)3C3H5  + NaOH ->?

c. NH2 – CH2 – CO – NH -  CH2 – COOH + H2O -> ?

d. H2SO4 đặc + Al -> ?

Câu 3: Để hòa tan hết 19,5g một kim loại người ta cần dùng V ml HNO3 2M đến khi p/ứ kết thúc thu được 4,48 lít khi NO duy nhất ở đktc.

a. Xác định tên kim loại và giá trị của V?

b. Tính khối lượng chất rắn thu được khi cho toàn bộ lượng muối thu được ở trên t/d với 350 ml dd NaOH 1M?

Câu 4: Bằng pp hóa học hãy nhận biết các chất : Tinh bột, saccarozơ, andehit axetic và phenol?

Câu 5: Cho hòa tan hết 2,8 gam kim loại R vào HCl dư thu được 1,12 lít H2 . Mặt khác nếu cũng cho lượng kim loại trên t/d với HNO3 dư thì thu được 3,36 lít khí NO2 ( sp khử duy nhất) . các thể tích cho ở đktc. XÁc định R?

 

No comments yet.

Leave a Comment