YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra 1 tiết hóa học lớp 12 năm học 2012 – 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra chương halogen hóa lớp 10 trường THPT Việt Đức

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT , NĂM HỌC (2012-2013)

MÔN : HÓA 12 , THỜI GIAN 45 PHÚT. ĐỀ 1

 

Cho biết : Ca = 40; C = 12; O = 16; H = 1; Ag = 108.

Câu 1: Thực hiện chuỗi phản ứng sau: ( 1 điểm)

Glucozơ  Ancol etylic  Axit axetic  Etyl axetat  Natri axetat

Câu 2: Viết công thức cấu tạo có thể có của este có công thức phân tử , gọi tên ? ( 1 điểm)

Câu 3: Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau ghi rõ điều kiện ( nếu có):( 1 điểm)

a)                                 b)   +

Câu 4: Chất X có công thức phân tử . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức . Tìm công thức cấu tạo của X. ( 2điểm)

Câu 5: Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong dư thì thu được 75 gam kết tủa . Giá trị của m là bao nhiêu? ( 2 điểm)

Câu 6: Để tráng một tấm gương người ta cần dùng 5,4 gam glucozơ , biết hiệu suất phản ứng đạt 95% .Khối lượng bạc bám trên tấm gương là bao nhiêu? ( 1 điểm)

Câu 7: Đốt cháy 6 gam este X thu được 4,48 lít ( ở đktc) và 3,6 gam . Tìm công thưc phân tử của X? ( 2 điểm)

No comments yet.

Leave a Comment