YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra hóa học lớp 12

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra hóa học lớp 12

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

                                                                          ĐỀ KIỂM TRA HOÁ 12

 

Họ và tên :     ……………………………………………………….    Lớp …………………………..

 

Khoanh vào các chữ cái A , B , C , D  trước câu trả lời đúng

Câu 1 :  Hoà  tan 8,2 gam  hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 trong nước cần 2,016 lit khí CO2 (đktc) . Số gam mỗi muối ban đầu là  :

A  6,1 và 2,1              B  2,0 và 6,2                          C 4,0 và 4,2                     D 1,48 và 6,72

Câu 2 : Nhóm các bazơ nào sau đây nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp điện phân

A NaOH và Ba(OH)2                                 B  Zn(OH)2 và  KOH

C Cu(OH)2 và Al(OH)3                               D  Mg(OH)2  và Fe(OH)3

Câu 3 : Cho 10 lit hỗn hợp khí (đktc) gồm CO2 và 68,64 % CO về thể tích đi qua 100 gm dung dịch Ca(OH)2 7,4 % thấy tách ra  m gam kết tủa . Giá trị của m là

A 10                 B 8                                   C 6                            D 12

Câu 4 : Khối lượng kết tủa tạo thành khi trộn lẫn dung dịch chứa 0,0075 mol NaHCO3 với dung dịch chứa 0,01 mol Ba(OH)2

A 0,73875 gam                  B 1,47750 gam                C 1,97000 gam          D 2,9550 gam

Câu 5 : Ở trạng thái cơ bản nguyên tử kim loại kiềm thổ có số electron hoá trị bằng

A 1           B 2               C 3                       D 4

Câu 6 : Hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm và1 kim loại  kiềm thổ tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và 0,12 mol H2.

Thể tích dung dịch H2SO4 0,2 M cần trung hoà dungdịch Y là

A 120 ml                        B 60 ml                                C 1,2 lit                      D 240 ml

Câu 7 : Thêm từ từ đến hết dung dịch chứa 0,02 mol K2CO3 vào dung dịch chứa 0,03mol HCl . Thể tích khí CO2 thu được ở đktc là

A 0,448 lit                      B 0,224 lit                     C 0,336 lit                      D 0,112 lit

Câu 8 : Kim loại có thể điều chế được từ quặng boxit là

A Sắt                                   B nhôm                          C magiê                     D Đồng

Câu 9 : Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06 M .pH của dung dịch sau trộn là

A 1,6                         B 2,7                C 1,9                 D 2,4

Câu 10 : Công thức nào sau đây là của đất sét ?

A 3 NaF .AlF3           B Al2O3. SiO2 . 2 H2O                 C Al2O3.2 SiO2 . 2 H2O          D Al2O3 .H2O

 

 

C©u 13   Cho 8 gam hçn hîp kim lo¹i kiÒm thæ vµ oxit cña nã t¸c dông võa ®ñ víi 1 lit dung  dÞch HCl 0,5 M  .Tªn cña kim lo¹i kiÒm thæ lµ

A Magiª             B Canxi              C Stronti                   D  Beri

C©u 14  Mét dung dÞch hçn hîp chøa a mol Na AlO2  vµ a mol NaOH t¸c dông víi dd chøa b mol HCl .§iÒu kiÖn ®Î thu ®­îc kÕt tña lµ

A a=b               B  a=2b               C b=5a                    D a<b <5a

 

No comments yet.

Leave a Comment