YouTube Facebook RSS Reset

Đề kiểm tra 1 tiết hóa lớp 11 chương acol phenol đề 2

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề kiểm tra 1 tiết hóa lớp 11 chương acol phenol đề 2

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GD&ĐT TỈNH HÒA BÌNH                         ĐỀ KIỂM TRA  LẦN 4                          

TRƯỜNG THPT THANH HÀ                                 MÔN : HÓA            Thời gian : 45  phút

Họ và Tên :…………………………………………………………………………..

                                    Lớp :………………………..

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm)

Câu 1: Ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức chung là

A. CnH2n – 1OH (n≥3).                                                B. CnH2n +1CHO (n≥0).

C. CnH2n + 1COOH (n≥0).                                         D. CnH2n + 1OH (n≥1).

Câu 2: Dãy gồm các chất đều phản ứng được với C2H5OH là

A. Na, Fe, HBr.                                                         B. CuO, KOH, HBr.

C. NaOH, Na, HBr.                                                  D. Na, HBr, CuO.

Câu 3: Một chất tác dụng với dung dịch natri phenolat (C6H5ONa) tạo thành phenol. Chất đó là

A. NaCl.                             B. Na2CO3.                    C. C2H5OH.                   D. CO2.

Câu 4: Cho 6,4 gam ancol metylic phản ứng hoàn toàn với Na (dư) thu được V lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.                               B. 1,12.                          C. 4,48.                          D. 3,36.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Hidrocacbon thơm là những hidrocacbon trong phân tử chứa một hay nhiều vòng benzen

B. Hidrocacbon thơm là những hidrocacbon trong phân tử chứa một vòng benzen

C. Hidrocacbon thơm là những hidrocacbon trong phân tử chứa hai vòng benzen

D.Hidrocacbon thơm là những hidrocacbon trong phân tử chứa một vòng benzen liên kết với gốc ankyl

Câu 6:  Khi cho benzen phản ứng với Cl2 (Fe bột, t0) ta thu được:

A. Clobenzen                               B. Bezylclorua                        C. Hexacloran             D. Tất cả đều sai

Câu 7:  Đặc điểm cấu tạo phân tử của Ankylbenzen là:

A. Có liên kết đôi C=C                            B. Chỉ có liên kết đơn C-C

C. Có một liên kết CC                          D. Có một vòng benzen

Câu 8: CH2=CHCl có tên gọi là:

A. Etyl clorua                  B. Vinyl clorua            C. Cloetan                   D. Clometan

Câu 9:  Khi cho Toluen phản ứng với Cl2 (Fe bột, t0). Phản ứng ưu tiên xảy ra ở những vị trí nào?

A. Meta và para               B. Chỉ có vị trí para                 C. Chỉ có vị trí ortho     D. Cả ortho và para

Câu 10: Khí thiên nhiên là khí nào sau đây?

A. Etan                            B. Metan                                 C. Hidro                                  D. N2

Câu 11: Ancol butylic có công thức là

A. C4H9OH.                       B. C2H5OH.                   C. C3H7OH.                   D. CH3OH.

Câu 12: Khi lên men 180 gam glucozơ với hiệu suất 100%, khối lượng ancol etylic thu được là

(Cho H = 1, C = 12, O = 16)

A. 138 gam.                        B. 276 gam.                   C. 92 gam.                     D. 184 gam.

Câu 13: Số đồng phân ancol ứng với công thức phân tử C3H8O là

A. 3.                                    B. 4.                               C. 2.                               D. 1.

Câu 14: Thuốc thử dùng để phân biệt dung dịch phenol (C6H5OH) và ancol etylic (C2H5OH) là

A. kim loại Na.                   B. dung dịch NaCl.       C. quỳ tím.                     D. nước brom.

Câu 15: Oxi hoá CH3OH bằng CuO đun nóng, thu được anđehit có công thức là

A. CH3CHO.                      B. CH3CH2CHO.          C. CH2=CHCHO.         D. HCHO.

Câu 16: Glixerol tạo được dung dịch màu xanh lam khi phản ứng với

A. CuO.                              B. C2H5OH.                   C. Cu(OH)2.                   D. CuCl2.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)

Câu 1: Cho 3,7 gam một ancol X no, đơn chức mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (ở đktc).

a, Tìm công thức phân tử của X

b, Viết các công thức cấu tạo có thể có của X và gọi tên các chất đó

Câu 2:  Hoàn thành chuổi phản ứng sau ( ghi rõ điều kiện nếu có)

Tinh bột -> Glucozơ -> etanol -> axit axetic -> Natri axetat

 

 

No comments yet.

Leave a Comment