YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT chuyên Bắc Ninh năm 2008 – 2009

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học môn hóa trường THPT chuyên Bắc Ninh năm 2008 – 2009

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

 

SỞ GD-ĐT BẮC NINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BN

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, NĂM 2008-2009

Môn thi: HOÁ HỌC 12

Thời gian làm bài: 90 phút

 

Mã đề thi 519

Họ, tên thí sinh:………………………………………………………………..

Số báo danh:…………………………………………………………………….

Cho biết khối lượng nguyên tử(tính theo đvC) của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; F = 19; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Si = 28; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 58; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137, I = 127;

Học sinh không được sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học

 

Câu 1: Cho các chất là O2, SO2, H2O2, CO2 ZnS, S, H2SO4, FeCl2. Các chất vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa là

A. H2O2, S, SO2, CO2.                                                               B. FeCl2, S, SO2, H2O2.

C. SO2, ZnS, FeCl2.                                                                    D. CO2, Fe2O3, O2, H2SO4.

Câu 2: So sánh nhiệt độ sôi của các chất sau: ancol etylic (1); etyl clorua (2); đietyl ete (3); axit axetic (4).

A. 4 > 3 > 2 > 1.                      B. 4 > 1 > 2 > 3.                      C. 4 > 1 > 3 > 2.                      D. 1 > 2 > 3 > 4.

Câu 3: Khí nào thỏa mãn tất cả các tính chất: tạo kết tủa với dung dịch AgNO3, làm mất màu dung dịch KMnO4, không tồn tại trong một hỗn hợp với SO2, tác dụng được với nước clo.

A. CO2                                      B. NH3                                      C. C2H2                                     D. H2S

Câu 4: Cho sơ đồ sau:

(CH3)2CH-CH2CH2Cl ABCDE

E có công thức cấu tạo là

A. (CH3)2C(OH)-CH2CH3.                                                      B. (CH3)2CH-CH(OH)CH3.

C. (CH3)2C=CHCH3.                                                                D. (CH3)2CH-CH2CH2OH.

Câu 5: Một chất hữu cơ X có công thức đơn giản là C4H4O tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH 11,666%. Sau phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thì phần hơi chỉ có H2O với khối lượng 86,6 gam, còn lại chất rắn Z có khối lượng là 23 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X có thể là

A. HCOOC6H4C2H5.             B. HCOOCH4CH3.              C. CH3COOC6H5.                  D. HCOOC4H4OH.

Câu 6: Từ toluen muốn điều chế o-nitrobenzoic người ta thực hiện theo sơ đồ sau:

C6H5CH3 A o-O2NC6H4COOH

X, Y lần lượt là

A. KMnO4 và HNO3.            B. KMnO4 và NaNO2.          C. HNO3 và H2SO4.               D. HNO3 và KMnO4.

Câu 7: Một hợp chất X (có MX < 170). Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml CO2 (ở đktc) và 0,27 gam H2O. X tác dụng với dung dịch NaHCO3 và với Na đều sinh ra chất khí với số mol bằng đúng số mol X đã tham gia phản ứng. Công thức câu tạo của X là

A. HOOC-C5H10-COOH.                                                         B. HOC4H6O2-COOH.

C. HO-C5H8O2COOH.                                                              D. HOC3H4COOH.

Câu 8: Cho 300 ml dung dịch chứa NaHCO3 x mol/l, và Na2CO3 y mol/l. Thêm từ từ dung dịch HCl z mol/l vào dung dịch trên đến khi bắt đầu có khí bay ra thì dừng lại, thấy hết t ml. Mối quan hệ giữa x, y, z, t là

A. t.z=300y.                              B. t.z=300x.y.                           C. t.z=150xy.                            D. t.z=100xy.

Câu 9: Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Sau khi kết thúc các phản ứng, lọc bỏ phần dung dịch thu được m gam bột rắn. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban đầu là

A. 85,30%.                               B. 82,20%.                               C. 12,67%.                               D. 90,27%.

Câu 10: Cho 4 dung dịch muối là: AlCl3, FeCl3, FeCl2, ZnCl2. Chỉ dùng một dung dịch nào sau đây nhận biết được cả 4 dung dịch trên

A. dung dịch NaOH.               B. dung dịch NH3.                    C. dung dịch AgNO3.              D. dung dịch H2S.

Câu 11: Cho các chất sau: propyl clorua; anlyl clorua; phenyl clorua. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng khi đun nóng là

A. 1.                                           B. 2.                                           C. 0.                                           D. 3.

No comments yet.

Leave a Comment