YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường THPT Chuyên Lương Văn Tụy Ninh Bình 2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

LƯƠNG VĂN TỤY

————————————-

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012-2013

MÔN THI: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút

(NGÀY THI: 2/2/2013)

 
 

 

Mã đề thi 111

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P=31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;

Ca = 40;Ba=137;Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108.

 

Câu 1. Kim loại X có cấu trúc mạng như hình bên:

Phần trăm thể tích không gian trống trong mạng lưới tinh thể của X là:

A. 32 %.          B. 74 %.          C. 26 %.          D. 68 %.

Câu 2. Tiến hành thí nghiệm sau: Cho 1 ít bột đồng kim loại vào ống nghiệm chứa dung dịch FeCl3, lắc nhẹ ống nghiệm sẽ quan sát thấy hiện tượng nào sau đây?

            A. Kết tủa sắt xuất hiện và dung dịch có màu xanh   B. Không có hiện tượng gì xảy ra

C. Đồng tan và dung dịch có màu xanh                     D. Có khí màu vàng lục của Cl2 thoát ra Câu 3. Xà phòng hóa hoàn toàn 21,45 kg chất béo cần dùng 3 g NaOH, thu được 0,92 g glixerol và m (g) hỗn hợp muối natri. Giá trị của m là

A. 37,65.                     B. 26,10.                     C. 23,53.                     D. 22,72.

Câu 4. Cho 7,4 gam hỗn hợp tất cả các chất đồng phân C3H6O2 đơn chức mạch hở có cùng số mol phản ứng với NaHCO3 dư. Thể tích CO2 thu được ở (đktc) là:

            A. 0,75 lít                    B. 1,12 lít                    C. 0,56 lít                    D. 2,24 lít

Câu 5. Cho a mol bột kẽm vào dung dịch có hòa tan b mol Fe(NO3)3. Tìm điều kiện liện hệ giữa a và b để sau khi kết thúc phản ứng không có kim loại.

A. b > 3a                     B. a ≥ 2b                     C. b ≥ 2a                     D. b = 2a/3

Câu 6. Cho hỗn hợp gồm Al, BaO và Na2CO3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y. Chất tan trong dung dịch X là:

            A. Ba(AlO2)2 và Ba(OH)2.                              B. NaAlO2.

            C. NaOH và NaAlO2.                                     D. NaOH và Ba(OH)2.

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị I và muối cacbonat của kim loại hoá trị II trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí (đkc). Đem cô cạn dung dịch thu được thì khối lượng muối khan là

            A. 13 gam                  B. 15 gam                   C. 26 gam                  D. 30 gam

Câu 8. Cân bằng nào sau đây chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất bằng cách nén hỗn hợp?

            A. CaCO3 D CaO + CO2(khí)                           B. N2(khí) + 3H2(khí) D 2NH3(khí)

C. H2(khí) + I2(rắn) D 2HI (khí)                             D. S(rắn) + H2(khí) D H2S(khí)

Câu 9. Dung dịch X chứa dung dịch NaOH 0,2M và dung dịch Ca(OH)2 0,1M. Sục 7,84 lít khí CO2 đkc vào 1 lít dung dịch X thì khối lượng kết tủa thu được là.

            A. 15 gam                   B. 5 gam                      C. 10 gam                   D. 0 gam

Câu 10. Crackinh pentan một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp X gồm 7 hiđrocacbon. Thêm 4,48 lít H2 vào X rồi nung với Ni đến phản ứng hoàn toàn thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí đều đo ở đktc). Đổt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, khối lượng kết tủa tạo thành là:

A. 25 g                                    B. 35 g                                    C. 30 g                                    D. 20 g

Câu 11. Hỗn hợp nào khi hòa tan vào nước thu được dung dịch axit mạnh?

            A. Al2O3 và Na2O       B. N2O4 và O2             C. Cl2 và O2                D. SO2 và HF

Câu 12. Hỗn hợp A gồm 2 kim loại X, Y có hoá trị không đổi. Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư thu được 1,12 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 nồng độ thấp hơn thì thu được V lít khí N2 cũng là sản phẩm khử duy nhất. Các thể tích đều đo ở đktc. Giá trị của V là:

            A. 0,224 lít                  B. 0,336 lít                  C. 0,448 lít                  D. 0,672 lít

Câu 13. Nung m gam đá vôi chứa 80% CaCO3 về khối lượng (phần còn lại là tạp chất trơ) một thời gian thu được chất rắn chứa 45,65% CaO. Hiệu suất phân huỷ CaCO3 là:

            A. 50%                        B. 75%                        C. 80%                        D. 70%

Câu 14. Điện phân dung dịch CuSO4 nồng độ 0,5M với điện cực trơ thì thu được 1 gam Cu. Nếu dùng dòng điện 1 chiều có cường độ 1A thì thời gian điện phân tối thiểu là:

A. 50 phút 15 giây      B. 40 phút 15 giây      C. 0,45 giờ                  D. 0,65 giờ

Câu 15. Cho 3,36 lít C2H2 (điều kiện tiêu chuẩn) đi qua dung dịch HgSO4 ở 80OC thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ A (hiệu suất 60%). Cho hỗn hợp sản phẩm A tác dụng với dung dịch Ag2O/NH3 dư thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 33,84                      B. 48,24                      C. 14,4                                    D. 19,44

No comments yet.

Leave a Comment