YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi thử đại học lần 2 môn hóa trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học lần 2 môn hóa trường THPT chuyên KHTN Hà Nội

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHTN                                  ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2

Trường THPT Chuyên KHTN                                        MÔN: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút; (50câu trắc nghiệm) Hà nội, ngày 27 – 01 – 2013

 

Mã đề thi:485

 

Câu 1: Cho dung dịch chứa 8,04 gam hỗn hợp gồm hai muối NaX và NaY (X, Y là hai nguyên tố có trong tự nhiên, ở hai chu kì liên tiếp thuộc nhóm VIIA, số hiệu nguyên tử ZX  < ZY) vào dung dịch AgNO3  (dư), thu được 11,48 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của NaX trong hỗn hợp đầu là

A. 47,2%.                      B. 58,2%.                           C. 41,8%.                           D. 52,8%.

Câu 2: Cho các phát biểu sau:

(a) Có thể dùng nước brom để phân biệt glucozơ và fructozơ.

(b) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hóa lẫn nhau.

(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3  trong NH3.

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa tan Cu(OH)2  ở điều kiện thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở.

(g) Trong dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và dạng β).

(h) Phân tử saccarozơ do 2 gốc α-glucozơ và β-fructozơ liên kết với nhau qua nguyên tử oxi, gốc α-glucozơ ở C1, gốc

β-fructozơ ở C4  ( C1  – O – C4).

Số phát biểu đúng là:

A. 5.                              B. 2.                                   C. 3.                                   D. 4.

Câu 3: Dãy gồm các kim loại có cùng kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

A. K, Ca, Ba.                 B. Na, K, Ba.                      C. Na, Ca, Ba.                    D.Na, K, Ca.

Câu 4: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Al2O3, Zn, AlCl3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng

được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là:

A. 4.                              B. 6.                                   C. 3.                                   D. 5.

Câu 5: Nung nóng 23,3 gam hỗn hợp gồm Al và Cr2O3  (trong điều kiện không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Chia hỗn hợp thu được sau phản ứng thành hai phần bằng nhau. Phần một phản ứng vừa đủ với 150 ml dung dịch NaOH 1M (loãng). Để hòa tan hết phần hai cần vừa đủ dung dịch chứa a mol HCl. Giá trị của a là:

A. 0,75.                         B. 0,5.                                C. 0,45.                              D. 0,65.

Câu 6: Cho sơ đồ phản ứng: Fe3O4  + HNO3   Fe(NO3)3  + NxOy  + H2O.

Sau khi cân bằng, hệ số của phân tử HNO3  là:

A. 46x – 18y.                B. 23x – 9y.                       C. 23x – 8y.                       D. 13x – 9y.

Câu 7: Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1,55 g/cm3. Giả thiết rằng, trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể, phần còn lại là khe rỗng. Cho nguyên tử khối của Ca là 40. Bán kính nguyên tử

canxi tính theo lí thuyết là:

A. 0,196 nm.                 B. 0,158 nm.                      C. 0,185 nm.                      D. 0,169 nm.

Câu 8: Hỗn hợp X gồm vinyl clorua; propyl clorua; ankyl clorua; phenyl clorua, các chất có số mol bằng nhau. Cho 16,5 gam X vào dung dịch NaOH dư, đun sôi một thời gian rồi trung hòa NaOH dư bằng axit HNO3  được dung dịch Y. Cho Y phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3  thu được m gam kết tủa trắng. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,175.                       B. 21,525.                          C. 28,70.                            D. 14,35.

Câu 9: Cho 16,8 lít (đktc) hỗn hợp X gồm vinylaxetilen và H2, tỉ khối của X so với H2 bằng 6. Nung nóng hỗn hợp X (xúc tác Ni) một thời gian, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2  bằng 10. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng brom tham gia phản ứng là:

A. 8 gam.                       B. 16 gam.                          C. 12 gam.                         D. 24 gam.

Câu 10: Cho 18,2 gam hỗn hợp A gồm Al, Cu vào 100 ml dung dịch B chứa HNO3  2M và H2SO4  12 M rồi đun nóng thu được dung dịch C và 8,96 lít hỗn hợp khí D (đktc) gồm NO và SO2  (ngoài ra không có sản phẩm khử nào khác), tỉ khối của D so với H2  là 23,5. Tổng khối lượng chất tan trong C là

A. 66,2 gam.                  B. 129,6 gam.                     C. 96,8 gam.                      D. 115,2 gam.

Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa: Fe3O4  + dung dịch HI (dư)  X + Y + H2O. Biết X và Y là sản phẩm cuối cùng của quá trình chuyển hóa. Các chất X và Y là

A. FeI3  và I2.                 B. FeI3  và FeI2.                   C. FeI2  và I2.                      D. Fe và I2.

Câu 12: Hỗn hợp X gồm: HCHO, CH3COOH, HCOOCH3  và CH3CH(OH)COOH. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X cần V

lít O2  (đktc), sau phản ứng thu được CO2  và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối

lượng bình tăng 15,5 gam. Vậy giá trị của V tương ứng là:

A. 8,40 lít.                     B. 5,60 lít.                          C. 3,92 lít.                          D. 4,20 lít.

One Response to “Đề thi thử đại học lần 2 môn hóa trường THPT chuyên KHTN Hà Nội”

  1. vy
    06/06/2013 at 9:38 am #

    sao k có đáp án vậy admin

Leave a Comment