YouTube Facebook RSS Reset

Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu 2 – Nghệ An 2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn Đề thi thử đại học môn hóa lần 1 trường THPT Quỳnh Lưu 2 – Nghệ An 2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 2

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12, LẦN I–NĂM 2013

 MÔN: HOÁ HỌC

(Thời gian làm bài: 90 phút; 50 câu trắc nghiệm)

 

      Họ, tên thí sinh: ………………………            Số báo danh:…………………..

Mã đề thi 132

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvC) của các nguyên tố : H = 1; Li =7; C = 12; N = 14;

O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Cs = 133; Rb =85; Cr = 52; Mn = 55; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Khi đốt cháy hoàn toàn V lít hỗn hợp khí gồm CH4, C2H6, C3H8 (đktc) thu được 44 gam CO2 và 28,8 gam H2O. Giá trị của V là:

A. 8,96.                          B. 15,68.                        C. 13,44.                        D. 11,20.

Câu 2: Hợp chất của nhôm có mặt khắp nơi, như có trong đất sét, mica, boxit, criolit…..Trong mica có chứa

A. 3NaF.AlF3.               B. Al2O3.2H2O.             C. K2O.Al2O3.6SiO2.     D. Al2O3.2SiO2.2H2O.

Câu 3: Cho sơ đồ phản ứng sau:

O3 + dung dịch KI →                                     Ba(NO3)2

NaNO2 bão hòa + NH4Clbão hòa                  KMnO4

F2 + H2O →                                                    SO2 + dung dịch Cl2

MnO2 + HClđ                                       Cl2 + dung dịch NaOH →

Ag + O3 →                                                      H2S + Cl2

Số phản ứng tạo ra đơn chất là

A. 6.                               B. 8.                               C. 7.                               D. 5.

Câu 4: Một dung dịch chứa 0,1mol Na+, 0,1 mol Ca2+, 0,1mol Cl- và 0,2 mol HCO3-.  Cô cạn dung dịch ở áp suất thấp, nhiệt độ thấp thì thu được m gam hỗn hợp muối khan. Nếu cô cạn dung dịch ở áp suất khí quyển, nhiệt độ cao thì thu được n gam hỗn hợp muối khan. So sánh m và n ta có:

A. m  < n.                       B. m > n.                        C. Không xác định.        D. m = n.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm CH2=CH-CH2OH và CH3CH2OH. Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với Na thu được 2,24 lít H2 (đktc). Mặt khác, a gam hỗn hợp X làm mất màu vừa hết 100 gam dd Br2 20%.  Vậy giá trị của a tương ứng là:

A. 10,7 gam.                  B. 12,7 gam.                  C. 9,7 gam.                    D. 11,7 gam.

Câu 6: Một chất X có CTPT là C4H8O. X làm mất màu nước brom, tác dụng với Na. Sản phẩm oxi hóa X bởi CuO không phải là anđehit. Vậy X là

A. but-3-en-2-ol.            B. tất cả đều sai.            C. 2-metylpropenol.       D. but-3-en-1-ol.

Câu 7: Lên men một lượng glucozơ thành ancol etylic thì thu được 100 ml ancol 460. Khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0,8 gam/ml. Hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình lên men vào dung dịch NaOH dư thu được muối có khối lượng là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

A. 169,6 gam.                   B. 106 gam.                      C. 212 gam.                      D. 84,8 gam.

Câu 8: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở là:

A. 4.                               B. 5.                               C. 6.                               D. 7.

Câu 9: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Axeton không làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường.

B. Các hợp chất có chứa nhóm >C=O đều phản ứng với dung dịch Br2.

C. Trừ axetilen, các ankin khi cộng nước đều cho sản phẩm chính là xeton.

D. Các xeton khi cho phản ứng với H2 đều sinh ra ancol bậc 2.

Câu 10: Cho 200ml dung dịch NaOH vào 400ml dung dịch Al(NO3)3 0,2M thu được 4,68 g kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch NaOH ban đầu là

A. 0,8M hoặc 1,4M.      B. 0,6M hoặc 1,1M.       C. 0,9M hoặc 1,3M.       D. 0,9M hoặc 1,2M.

Câu 11: Hỗn hợp X gồm một este no, đơn chức mạch hở và một axit no đơn chức, mạch hở. Biết m gam hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với 400 ml dd KOH 0,1M. Mặc khác đố cháy m gam hỗn hợp X thu được 0,14 mol CO2 (đktc) và cần V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36 lít.                      B. 4,48 lít .                     C. 2,464 lít.                    D. 3,808 lít.

Câu 12: Chia hỗn hợp X gồm hai kim loại có hoá trị không đổi thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Hoà tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2 : Nung trong không khí dư thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit. Khối lượng hỗn hợp X là

A. 1,56 gam.                  B. 1,8 gam.                    C. 2,4 gam.                    D. 3,12 gam.

Câu 13: Hoà tan hỗn hợp X gồm 0,2 mol Fe và 0,1 mol Fe2O3 vào dung dịch HCl dư được dung dịch D. Cho dung dịch D tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa. Lọc kết tủa, rửa sạch đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn Y. Giá tri của m là

A. 16,0.                          B. 48,0.                          C. 32,0.                          D. 30,4.

Câu 14: X là đipeptit Ala-Glu, Y là tripeptit Ala-Ala-Gly. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:2 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 56,4 gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 39,12.                        B. 40,27.                        C. 45,6.                          D. 38,68.

Câu 15: Để tác dụng hết với 100 gam chất béo có chỉ số axit bằng 7 phải dùng 17,92 gam KOH. Khối lượng muối thu được là:

A. 108,107gam.             B. 108,265gam.             C. 110,324 gam.            D. 103,178gam.

Câu 16: Trong các phát biểu sau :

(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

(5) Kim loại Mg tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao.

Các phát biểu đúng

A. (2), (4).                                                             B. (1), (2), (3), (4), (5).

C. (2), (5).                                                             D. (2), (3), (4).

Câu 17: Cho dãy các chất: NaH, Na3N, Na2S, Na2CO3, CH3COOK, NH4Cl. Số chất trong dãy mà khi hòa tan vào nước thu được dung dịch có khả năng làm xanh quì tím là

A. 4.                               B. 3.                               C. 5.                               D. 2.

Câu 18: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 6 hạt. Hợp chất của X, Y có dạng:

A. X3Y2.                        B. X2Y3.                         C. X2Y.                          D. XY2.

Câu 19: Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là

A. etylen glicol.                                                    B. ancol o-hiđroxibenzylic.

C. axit 3-hiđroxipropanoic.                                  D. axit ađipic.

Câu 20: Cho các phát biểu sau đây:

(1) Nước đá có cấu trúc mạng tinh thể phân tử.

(2) Cho tinh thể NaI vào dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng thu được I2.

(3) Sục khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, nóng thu được nước Gia-ven.

(4) Công thức oxit cao nhất của flo là F2O7.

Số phát biểu đúng là

A. 2.                               B. 1.                               C. 4.                               D. 3.

Câu 21: Hấp thụ hoàn toàn V(lít) CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,2M và Ca(OH)2 0,1M. Điều kiện chính xác nhất để thu được kết tủa cực đại là:

A. V = 1,344.                 B. 0,672 ≤ V ≤ 1,344.    C. 1,344 ≤ V ≤ 2,016.    D. 0,672 ≤ V ≤ 2,016.

Câu 22: Sục khí H2S vào các dung dịch sau: FeCl2, FeCl3, CuCl2, Pb(NO3)2, ZnCl2. Có bao nhiêu trường hợp có kết tủa tạo ra ?

A. 2.                               B. 4.                               C. 5.                               D. 3.

Câu 23: Dung dịch X  chứa a mol NaAlO2 . Cho 100ml HCl 1M tác dụng với dung dịch X thu được m gam kết tủa. Cho 300ml HCl 1M tác dụng với dung dịch X thu được m gam kết tủa. Giá trị của a là:

A. 0,25.                          B. 0,1.                            C. 0,15.                          D. 0,2.

Câu 24: Cho  phản ứng sau: 2SO2(k) + O2(k)   2SO3(k) ;H < 0

Để cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận thì: (1): tăng nhiệt độ, (2): tăng áp suất, (3): hạ nhiệt độ, (4): dùng xúc tác là V2O5, (5): giảm nồng độ SO3. Biện pháp đúng là:

A. 2, 3, 4, 5.                   B. 2, 3, 5.                       C. 1, 2, 5.                       D. 1, 2, 3, 4, 5.

Câu 25: Hỗn hợp M gồm một peptit X và một peptit Y (chúng cấu tạo từ 1 loại aminoaxit, tổng số nhóm –CO–NH–  trong 2 phân tử là 5) với tỉ lệ số mol nX : nY = 1: 2. Khi thủy phân hoàn toàn m gam M thu được 12 gam glixin và 5,34 gam alanin. m có giá trị là :

A. 110,28gam.               B. 14,46gam.                 C. 16,548gam.               D. 15,86gam.

Câu 26: Đốt cháy hoàn toàn 29,6 gam hỗn hợp X gồm CH3COOH, CxHyCOOH và (COOH)2 thu được 0,8 mol H2O và m gam CO2. Cũng 29,6 gam X tác dụng với lượng dư NaHCO3 thu được 0,5 mol CO2. m có giá trị là?.

A. 44.                             B. 22.                             C. 11.                             D. 33.

Câu 27: Cho 300ml dung dịch Ca(OH)2 0,2M và NaOH 0,3M. Sục 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch trên. Sau phản ứng khối lượng chất tan trong dung dịch là:

A. 11,16 gam.                B. 4,77 gam.                  C. 7,56 gam.                  D. 7,965 gam.

Câu 28: A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng

A. y = 2x-z.                    B. y = 2x + 2-z.              C. y = 2x.                       D. y = 2x + z-2.

Câu 29: Hợp chất A có công thức phân tử  C4H6Cl2O2. Cho 0,1 mol A tác dụng vừa đủ với dung dịch có chứa 0,3 mol NaOH, thu được dung dịch hỗn hợp trong đó có hai chất hữu cơ gồm ancol etylic và chất hữu cơ X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Khối lượng m là:

A. 21,3 gam.                  B. 11,4 gam.                  C. 23,1 gam.                  D. 9,6 gam.

Câu 30: Cho 27,3 gam hỗn hợp A gồm hai este no, đơn chức tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 30,8 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp và 16,1 gam một ancol. Khối lượng của este có khối lượng phân tử nhỏ có trong hỗn hợp A là

A. 18,5 gam.                  B. 17,6 gam.                  C. 22 gam.                     D. 21 gam.

Câu 31: Cho các chất và dung dịch sau: toluen, stiren, etilen, xiclopropan, isopren, vinyl axetat, etyl acrylat, đivinyl oxalat, fomalin, axeton, dung dịch glucozơ, dung dịch Fructozơ, dung dịch mantozơ, dung dịch saccarozơ. Số chất và dung dịch có thể làm mất màu dung dịch Br2 là:

A. 8.                               B. 9.                               C. 11.                             D. 10.

Câu 32: Hoà tan a gam Al vào 450 ml dd NaOH 1M thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dd A. Hoà tan b gam Al vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 3,36 lít H2 (đktc) và dd B. Trộn dd A với dd B đến phản ứng hoàn toàn thì thu được m gam kết tủa. Giá trị m là

A. 7,8.                            B. 3,9.                            C. 35,1.                          D. 31,2.

Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau:

(1) Nhỏ dung dịch Na2CO3 tới dư vào dung dịch Al(NO3)3.

(2) Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4.

(3) Cho KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(4) Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4 trong môi trường H2SO4 loãng.

Số thí nghiệm sau khi kết thúc phản ứng có kết tủa là

A. 2.                               B. 3.                               C. 4.                               D. 1.

Câu 34: Cho các chất sau : CH2=CHC≡CH (1) ; CH2=CHCl (2) ; CH3CH=C(CH3)2 (3) ;

CH3CH=CHCH=CH2 (4) ; CH2=CHCH=CH2 (5) ; CH3CH=CHBr (6). Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. 1, 3, 4.                       B. 2, 4, 5, 6.                   C. 2, 4, 6.                       D. 4, 6.

Câu 35: Axit xitric (axit 2-hidroxipropan-1,2,3-tricacboxylic) là axit có nhiều trong quả chanh có công thức phân tử là :

A. C8H10O7.                   B. C6H10O7.                   C. C6H8O8.                     D. C6H8O7.

Câu 36: Cho các chất sau: Cu, FeS2, Na2SO3, S, NaCl, Cu2O, KBr,Fe3O4  tác dụng với dung dịch H2SO4  đặc, nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là:

A. 5.                               B. 7.                               C. 4.                               D. 6.

Câu 37: Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol và y mol . Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là :

A. 0,01  và 0,03.            B. 0,05 và 0,01.             C. 0,03 và 0,02.             D. 0,02 và 0,05.

Câu 38: Trong số các đồng phân của C3H5Cl3 có thể có bao nhiêu đồng phân khi thuỷ phân trong môi trường kiềm cho sản phẩm phản ứng được cả với Na và dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag ?

A. 3.                               B. 1.                               C. 2.                               D. 4.

Câu 39: Những ion nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. Ag+, H+, Cl-, SO42-.                                          B. Na+, Mg2+, OH-, NO3-.

C. OH-, Na+, Ba2+, Cl-.                                         D. HSO4-, Na+, Ca2+, CO32-.

Câu 40: Chất X có CTPT là CxHyCl. Trong X, clo chiếm 46,4% về khối lượng. Số đồng phân của X là:

A. 5.                               B. 4.                               C. 3                                .          D. 2.

Câu 41: Một anđehyt X mạch hở có tỉ khối so với H2 nhỏ hơn 30. X phản ứng tối đa với H2 theo tỉ lệ mol 1 : 3. Cho 0,1 mol X tác dụng với dd AgNO3/NH3 dư thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

A. 39,3gam.                   B. 21,6gam.                   C. 41gam.                      D. 19,4gam.

Câu 42: Cho các hiđroxit Zn(OH)2; Cu(OH)­2; Al(OH)3; Fe(OH)3; Cr(OH)3. Số hiđroxit tan được trong dung dịch NH3 là:

A. 2.                               B. 4.                               C. 3.                               D. 1.

Câu 43: Cho hỗn hợp X gồm etilen và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung nóng (hiệu suất phản ứng 75%) thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện) là:

A. 5,23.                          B. 5,35.                          C. 10,46.                        D. 3,25.

Câu 44: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và m gam chất rắn Y. Giá trị của m là

A. 4,08.                          B. 2,16.                          C. 2,80.                          D. 0,64.

Câu 45: Đốt hỗn hợp gồm 0,4 mol Fe và 0,2 mol Cu trong bình đựng khí oxi, sau một thời gian thu được m gam chất rắn. đem chất rắn này tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn có 3,36 lít khí thoát ra (đktc) và 6,4g kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 38,4.                          B. 40,8.                          C. 41,6.                          D. 44,8.

Câu 46: Khi cho hỗn hợp Fe3O4 và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được chất rắn X và dung dịch Y. Dãy gồm các chất đều tác dụng được với dung dịch Y là

A. KI, NH3, NH4Cl.                                             B. BaCl2, HCl, Cl2.

C. NaOH, Na2SO4,Cl2.                                         D. Br2, NaNO3, KMnO4.

Câu 47: Cho các vật liệu polime sau: (1) nhựa bakelit, (2) nilon-6,6, (3) cao su lưu hóa, (4) tơ visco, (5) polietilen, (6) nhựa PVC. Số vật liệu có thành phần chính là các polime tổng hợp là:

A. 6.                               B. 3.                               C. 5.                               D. 4.

Câu 48: Cho 8,4g Fe vào dd HNO3 loãng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2,688 lít NO (sản phẩm khử duy nhất) và dd X. Khối lượng Fe(NO3)3 trong dd là

A. 16,2g.                        B. 14,52g.                      C. 30,72g.                      D. 36,3g.

Câu 49: Hợp chất chứa một liên kết p trong phân tử thuộc loại hợp chất

A. thơm.                        B. no hoặc không no.     C. không no.                  D. mạch hở.

Câu 50: Có các nhận xét sau:

1- Chất béo thuộc loại chất este.

2- Tơ nilon, tơ capron, tơ enang đều điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

3- Vinyl axetat không điều chế được trực tiếp từ axit và ancol tương ứng.

4- Nitro benzen phản ứng với HNO3 đặc (xúc tác H2SO4 đặc) tạo thành m-đinitrobenzen.

5- phenyl amoni clorua  phản ứng với nước brom dư tạo thành (2,4,6-tribromphenyl) amoni clorua.

Những câu đúng là:

A. 2, 3, 4.                       B. 1, 2, 4, 5.                   C. Tất cả..                      D. 1, 3, 4.

 

———————————————–

———– HẾT ———-

Xem thêm

No comments yet.

Leave a Comment