YouTube Facebook RSS Reset

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT Năm học: 2012-2013

thư viện đề thi toán học

Dehoa.net – thư viện đề thi hóa học giới thiệu các bạn ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT  Năm học: 2012-2013

Download đề thi và đáp án

Download đề thi và đáp án

——————————————————————

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Năm học: 2011-2012

CHƯƠNG 1: ESTE – CHẤT BÉO

A. LÝ THUYẾT

I. CHƯƠNG 1  ESTE – LIPIT

1. Khái niệm

? Este là gì? Đặc điểm cấu tạo R – COO – R’.Công thức chung este no, đơn chức CnH2nO2 (n≥1).

2. Tính chất hóa học

? Phản ứng thủy phân, xúc tác axit :

 

RCOOR’ + H2O                           RCOOH  +  R’OH

? Phản ứng xà phòng hóa :

 

RCOOR’ + NaOH                            RCOONa  +  R’OH

 

(R-COO)3C3H5   + 3NaOH                              3R-COONa  + C3H5(OH)3

 

? Phản ứng hidro hóa chất béo lỏng :

 

(CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5   +  3H2                      (CH3[CH2]16COO)3C3H5

BÀI TẬP

Câu 1: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 5.                     B. 4.                     C. 2.                     D. 3.

Câu 2: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 2.                     B. 3.                     C. 4.                     D. 5.

Câu 3: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C3H6O2

A. 2.                     B. 3.                     C. 4.                     D. 5.

Câu 4: Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2

A. 6.                     B. 3.                     C. 4.                     D. 5.

Câu 5: Cho tất cả các đồng phân đơn chức, mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần

No comments yet.

Leave a Comment